тел: 05131 22 48 | e-mail: su_v.levski@abv.bg | facebook


УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

 • СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 2024

 • 2020/2021 учебна година

 • Правилник за устройството и дейността на СУ "Васил Левски"
 • Правилник за вътрешния трудов ред
 • Правилник за пропусквателния режим
 • Мерки за повишаване качеството на образованието в СУ "Васил Левски"
 • Организация на учебно време
 • Етичен кодекс на училищната общност в СУ "Васил Левски"
 • Годишен план
 • Програма за превенция на ранното напускане на училище
 • Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи
 • Механизъм за управление на конфликти
 • Механизъм за адаптиране на учениците към училищна среда
 • Механизъм за делегиране на отговорности
 • Правила за използване на електронен дневник
 • Училищна политика за анализ и оценка на резултати
 • Заповед за утвърждаване на форми на обучение
 • График за консултации по предмети
 • Механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците в СУ "Васил Левски"
 • План-график за дейността на работната група по самооценяване в СУ "Васил Левски"
 • Училищна програма за повишаване на качеството на образованието в СУ "Васил Левски"
 • План за работа на УКС за справяне с тормоза и насилието в училище
 • Мерки за повишаване качеството на образованието в СУ "Васил Левски"


 • Бюджет 2020 г.
 • Отчет на изразходените средства от бюджета за първото шестмесечие на 2020 г.
 • Отчет на изразходените средства от бюджета за първото тримесечие на 2020 г.
 • Отчет на изразходените средства от бюджета за третото тримесечие на 2020 г. • 2019/2020 учебна година

 • Правилник за устройството и дейността на СУ "Васил Левски"
 • Правилник за вътрешния трудов ред
 • Правилник за пропусквателния режим
 • Правилник на здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд
 • Училищна програма за целодневна организация на учебния ден
 • Училищна политика за анализ и оценка на резултатите от входно/изходно равнище, външно оценяване, годишен успех
 • Учебен план за дейности в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността
 • Училищна програма за повишаване на качеството на образованието в СУ "Васил Левски"
 • Мерки за повишаване качеството на образованието в СУ "Васил Левски"
 • Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи
 • Програма за превенция на ранното напускане на училище
 • Програма за осъществяване на взаимодействие на училището с родителите
 • Механизъм за управление на конфликти
 • Механизъм за делегиране на отговорности
 • Механизъм за адаптиране на учениците към училищната среда
 • Училищен план за превенция и интервенция на насилието и тормоза
 • Училищна политика за противодействие на училищния тормоз
 • Правила за действие в случаи на тормоз и насилие сред учениците
 • Механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците в СУ "Васил Левски"
 • План за работа на училищен координационен съвет за справяне с тормоза и насилието в училище по изпълнение на "Механизъм за противодействие на училищния тормоз"
 • Насоки за интервенция при конкретни ситуации на насилие и тормоз
 • Правила за действия при получаване на злонамерен анонимен телефонен сигнал
 • Практически насоки за работещите в образователната система за подкрепа на детето в ситуация на раздяла и конфликт между родители
 • Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации
 • Методически насоки и съвети за представяне на темата за тормоза и насилието и за видовете тормоз и насилие в училище
 • План-график за дейността на работната група по самооценяване в СУ "Васил Левски"
 • План за изпълнение на дейностите по стратегията за развитие на СУ "Васил Левски"
 • План за квалификационна дейност
 • Годишен план
 • Организация на учебно време
 • Седмично разписание за първи учебен срок
 • Банка с кадри от заместващи учители/възпитатели през учебната 2019/2020


 • 2018/2019 учебна година

 • Правилник за устройството и дейността на СУ "Васил Левски"
 • Правилник за вътрешния трудов ред
 • Правилник за пропусквателния режим
 • Правилник на здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд
 • Училищна програма за целодневна организация на учебния ден
 • Учебен план за дейности в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността през учебната 2018/2019 година
 • Училищна програма за повишаване на качеството на образованието в СУ "Васил Левски"
 • Мерки за повишаване качеството на образованието в СУ "Васил Левски"
 • Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи
 • Програма за превенция на ранното напускане на училище
 • Етичен кодекс на училищната общност в СУ "Васил Левски"
 • Механизъм за управление на конфликти
 • Механизъм за делегиране на отговорности
 • Механизъм за адаптиране на учениците към училищната среда
 • Механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците в СУ "Васил Левски"
 • План за работа на училищен координационен съвет за справяне с тормоза и насилието в училище по изпълнение на "Механизъм за противодействие на училищния тормоз"
 • Насоки за интервенция при конкретни ситуации на насилие и тормоз
 • Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации
 • План-график за дейността на работната група по самооценяване в СУ "Васил Левски" за учебната 2018/2019 година
 • План за квалификационна дейност
 • Годишен план
 • Организация на учебно време
 • Форми на обучение на учениците в СУ "Васил Левски" за учебната 2018/2019 година
 • Седмично разписание за първи учебен срок
 • График входни равнища, класни и контролни работи през първия учебен срок
 • График изходни равнища, класни и контролни работи през втория учебен срок
 • График за провеждане на часовете по безопасност на движението по пътищата
 • График за провеждане на часовете по гражданска защита
 • Правила за действия при получаване на злонамерен анонимен телефонен сигнал
 • Вътрешни правила за организацията и условията за получаване на стипендии от учениците в СУ "Васил Левски"
 • Заповед стипендии - първи срок
 • Заповед за актуализация на вътрешни правила за определяне на стипендии на учениците в СУ "Васил Левски"
 • Вътрешни правила за организацията и условията за получаване на стипендии от учениците в СУ "Васил Левски" (актуализирани)
 • Заповед стипендии - втори срок
 • Списък на учениците, които ще получават стипендии, през втория учебен срок на учебната 2018/2019 година
 • График на дейностите по приема на ученици в VIII клас
 • Заповед за прием на ученици в VIII клас за учебната 2019/2020 г.
 • Изменение и допълнение на заповедта за прием на ученици в VIII клас

 • Бюджет 2019 г.
 • Отчет на бюджет 2019 г.
 • Отчет на изразходените средства от бюджета за деветмесечието на 2019 г.
 • Отчет на изразходените средства от бюджета за първото шестмесечие на 2019 г.
 • Отчет на изразходените средства от бюджета за първото тримесечие на 2019 г. • 2017/2018 учебна година

 • Заповед втора поправителна сесия за ученици в дневна форма на обучение
 • Заповед стипендии
 • Вътрешни правила за организацията и условията за получаване на стипендии от учениците в СУ "Васил Левски"
 • План за работа на училищен координационен съвет за справяне с тормоза в училище по изпълнение на "Механизъм за противодействие на училищния тормоз"
 • Механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците в СУ "Васил Левски"(актуализиран)
 • Дейности в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността през учебната 2017/2018 година
 • Списък на учениците, които ще получават стипендии, през първия учебен срок на учебната 2017/2018 година
 • Механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците в СУ "Васил Левски"
 • Етичен кодекс
 • Вътрешни правила за работна заплата
 • Правилник за вътрешния трудов ред
 • Правилник за пропусквателния режим
 • Правилник за устройството и дейността на СУ "Васил Левски"

 • Бюджет 2018 г.
 • Отчет на бюджет 2018 г.
 • Отчет на изразходените средства от бюджета за деветмесечието на 2018 г.
 • Отчет на изразходените средства от бюджета за първото шестмесечие на 2018 г.
 • Отчет на изразходените средства от бюджета за първото тримесечие на 2018 г.
 • План за приходите и разходите за делегирани от държавата дейности за 2018 г. - СЕС
 • План за приходите и разходите за делегирани от държавата дейности за 2018 г.


 • 2016/2017 учебна година

 • Годишен план за учебната 2016-2017 година
 • План за изпълнение на дейностите по стратегията за развитие на СУ "Васил Левски"
 • Правилник за устройството и дейността на СУ "Васил Левски"
 • Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище
 • Мерки за повишаване качеството на образованието
 • Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
 • Форми на обучение на учениците
 • Етичен кодекс на училищната общност
 • Правила за работа на Комисията по етика
 • Разпределение на средствата за стипендии за първия учебен срок на учебната 2016-2017г.
 • Списък на учениците, които ще получават стипендии през първия учебен срок на учебната 2016-2017 г.


 • Бюджет 2017 г.
 • Отчет на бюджет 2017 г.
 • Отчет на изразходените средства от бюджета за деветмесечието на 2017 г.
 • Отчет на изразходените средства от бюджета за първото шестмесечие на 2017 г.
 • Отчет на изразходените средства от бюджета за първото тримесечие на 2017 г.
 • План за приходите и разходите за делегирани от държавата дейности за 2017 г. - СЕС
 • План за приходите и разходите за делегирани от държавата дейности за 2017 г.

 • Бюджет 2016 г.
 • Бюджет 2015 г.
 • Бюджет ИБСФ 2015 г.
 • Правилник за вътрешния трудов ред
 • Правилник за здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд
 • Правилник за пропускателния режим
 • Училищна програма за целодневна организация на учебния процес
 • План за квалификационната дейност
 • Правила за участие на персонала в квалификационната дейност и механизъм за финансова подкрепа
 • Банка с кадри от заместващи учители/възпитатели
 • Процедура за изплащане на стипендии
 • Заповед
 • Заповед за актуализиране на вътрешните правила
 • Вътрешни правила за отпускане на стипендии
 • Доклад за разпределение на средствата за стипендии
 • Заявление за кандидатстване за месечна стипендия за постигнати образователни резултати
 • Заявление за кандидатстване за месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование
 • Заявление за кандидатстване за месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания
 • Заявление за кандидатстване за месечна стипендия за ученици без родители
 • Отчет на бюджет 2014 г.
 • Бюджет 2014 г.