тел: 05131 22 48 | e-mail: su_v.levski@abv.bg | facebook


УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ


2018/2019 учебна година

 • Правилник за устройството и дейността на СУ "Васил Левски"
 • Правилник за вътрешния трудов ред
 • Правилник за пропусквателния режим
 • Правилник на здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд
 • Училищна програма за целодневна организация на учебния ден
 • Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи
 • Програма за превенция на ранното напускане на училище
 • Механизъм за управление на конфликти
 • Механизъм за делегиране на отговорности
 • Механизъм за адаптиране на учениците към училищната среда
 • План за квалификационна дейност
 • Годишен план
 • Организация на учебно време
 • Седмично разписание за първи учебен срок
 • График входни равнища, класни и контролни работи през първия учебен срок
 • График за провеждане на часовете по безопасност на движението по пътищата
 • График за провеждане на часовете по гражданска защита
 • Правила за действия при получаване на злонамерен анонимен телефонен сигнал
 • Заповед стипендии
 • Вътрешни правила за организацията и условията за получаване на стипендии от учениците в СУ "Васил Левски"


 • 2017/2018 учебна година

 • Заповед втора поправителна сесия за ученици в дневна форма на обучение
 • Заповед стипендии
 • Вътрешни правила за организацията и условията за получаване на стипендии от учениците в СУ "Васил Левски"
 • План за работа на училищен координационен съвет за справяне с тормоза в училище по изпълнение на "Механизъм за противодействие на училищния тормоз"
 • Механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците в СУ "Васил Левски"(актуализиран)
 • Дейности в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността през учебната 2017/2018 година
 • Списък на учениците, които ще получават стипендии, през първия учебен срок на учебната 2017/2018 година
 • Механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците в СУ "Васил Левски"
 • Етичен кодекс
 • Вътрешни правила за работна заплата
 • Правилник за вътрешния трудов ред
 • Правилник за пропусквателния режим
 • Правилник за устройството и дейността на СУ "Васил Левски"

 • Бюджет 2018 г.
 • Отчет на изразходените средства от бюджета за деветмесечието на 2018 г.
 • Отчет на изразходените средства от бюджета за първото шестмесечие на 2018 г.
 • Отчет на изразходените средства от бюджета за първото тримесечие на 2018 г.
 • План за приходите и разходите за делегирани от държавата дейности за 2018 г. - СЕС
 • План за приходите и разходите за делегирани от държавата дейности за 2018 г.


 • 2016/2017 учебна година

 • Годишен план за учебната 2016-2017 година
 • План за изпълнение на дейностите по стратегията за развитие на СУ "Васил Левски"
 • Правилник за устройството и дейността на СУ "Васил Левски"
 • Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище
 • Мерки за повишаване качеството на образованието
 • Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
 • Форми на обучение на учениците
 • Етичен кодекс на училищната общност
 • Правила за работа на Комисията по етика
 • Разпределение на средствата за стипендии за първия учебен срок на учебната 2016-2017г.
 • Списък на учениците, които ще получават стипендии през първия учебен срок на учебната 2016-2017 г.


 • Бюджет 2017 г.
 • Отчет на бюджет 2017 г.
 • Отчет на изразходените средства от бюджета за деветмесечието на 2017 г.
 • Отчет на изразходените средства от бюджета за първото шестмесечие на 2017 г.
 • Отчет на изразходените средства от бюджета за първото тримесечие на 2017 г.
 • План за приходите и разходите за делегирани от държавата дейности за 2017 г. - СЕС
 • План за приходите и разходите за делегирани от държавата дейности за 2017 г.

 • Бюджет 2016 г.
 • Бюджет 2015 г.
 • Бюджет ИБСФ 2015 г.
 • Правилник за вътрешния трудов ред
 • Правилник за здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд
 • Правилник за пропускателния режим
 • Училищна програма за целодневна организация на учебния процес
 • План за квалификационната дейност
 • Правила за участие на персонала в квалификационната дейност и механизъм за финансова подкрепа
 • Банка с кадри от заместващи учители/възпитатели
 • Процедура за изплащане на стипендии
 • Заповед
 • Заповед за актуализиране на вътрешните правила
 • Вътрешни правила за отпускане на стипендии
 • Доклад за разпределение на средствата за стипендии
 • Заявление за кандидатстване за месечна стипендия за постигнати образователни резултати
 • Заявление за кандидатстване за месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование
 • Заявление за кандидатстване за месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания
 • Заявление за кандидатстване за месечна стипендия за ученици без родители
 • Отчет на бюджет 2014 г.
 • Бюджет 2014 г.