тел: 05131 22 48 | e-mail: su_v.levski@abv.bg | facebook

СУ”ВАСИЛ ЛЕВСКИ”-ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ С НОВ ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ОТ ЦОИДУЕМ

Проектът „Вълшебна етнопалитра” е насочен към учениците, родителите и учителите на СУ”Васил Левски”-гр.Вълчи дол. Основна цел на проектното предложение е утвърждаване на междукултурните ценности и многообразието в образователната среда чрез създаване на успешен модел за извънкласни и извънучилищни дейности в училището, целящи успешна интеграция и социализация на учениците от различните етноси. С проекта ще се постигне развитие на нови форми на извънкласни и извънучилищни дейности, насочени към представяне на етно-културното богатство. Включването в тях ще бъде напълно доброволно, според интересите и желанията на учениците и ще доведе до възпитаването им в дух на толерантност, хуманизъм и приемане на различията чрез средствата на изобразителното изкуство, театъра, танцовото изкуство, литературата и фолклора. Планираните дейности представляват палитра от пет клуба с желани от учениците занимания: Клуб „Етнофолклорен куклен театър”, Клуб „Етно багри”, Клуб „Етно календар”, Клуб „Етно танци” и Клуб „Етно библиотека”. Проектът ще приключи с провеждането на „Етно училище за толерантност”, където участниците чрез интерактивни занимания ще придобият компетентности за създаване и поддържане на толерантна среда в училище, без предразсъдъци и осигуряване на равни възможности за всички участници в учебния процес. Проектът ще е с продължителност 10 месеца, от 1.10.2020 г. до 31.07.2021 г. В проектните дейности пряко участие ще вземат 91 ученици, 15 родители, 8 учители и 14 доброволци от Доброволческия клуб на училището. Проектът цели не просто да задържи учениците в училището като намали отпадането и безпричинните отсъствия, а и да амбицира ученици и родители да проявяват лична отговорност, да споделят и предават знания, умения и опит чрез разнообразяване атмосферата на учене и преживяванията на учениците.

СУ”Васил Левски”-гр.Вълчи дол работи по проект

BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация. През учебната 2019/2020 г. училището работи по следните дейности:

Дейност 3.Осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците в съответствие с чл. 17 и чл. 27 от Наредбата за приобщаващото образование чрез допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или за преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание

Дейността обхваща допълнителни обучения по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание в съответствие с индивидуалните потребности на всеки ученик чрез осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие съгласно чл. 17, 27 и 30 от Наредбата за приобщаващо образование.

По Дейност 3. В училището има сформирани 10 групи по БЕЛ, математика и професионална подготовка с ученици от V до Х клас.

Дейност 4. Допълнителни обучения във втори гимназиален етап за преодоляване на пропуски при усвояването на учебното съдържание и/или за актуализация на компетентностите с цел успешно полагане на държавния зрелостен изпит по български език и литература, както и държавни зрелостни изпити по други предмети от общообразователната подготовка

Дейността е насочена към ученици от класовете от втория гимназиален етап на образование за провеждане на допълнителни обучения за преодоляване на пропуски при усвояването на учебното съдържание и/или за актуализация на компетентностите с цел успешно полагане на държавния зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература, както и на държавните зрелостни изпити по други предмети от общообразователната подготовка.

По Дейност 4. В училището е сформирана една група по БЕЛ за успешно полагане на ДЗИ.

Информация за проекта

Платформа на проекта:

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001

„ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

Стартира Дейност 6: "Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения - базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране)" на проекта BG05M20P001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден" за учебната 2019/2020 г.

Сформиран клуб: "IT клуб" с ръководител Гинка Савова

I. Заповед на Министъра на образованието и науката

II. Информация за проекта

III. Обща информация за проекта

IV. Платформа на проекта


ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТЪТ НА СУ ”ВАСИЛ ЛЕВСКИ

– ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ „ЗАЕДНО ПОСТИГАМЕ ПОВЕЧЕ”,

ФИНАНСИРАН ОТ ЦОИДУЕМ

Проектът „Заедно постигаме повече” на СУ ”Васил Левски” - гр. Вълчи дол бе насочен към учениците, родителите и учителите на три средищни училища от община Вълчи дол – СУ „Васил Левски”- гр. Вълчи дол, ОбУ ”Васил Левски”- с. Михалич и ОУ ”Св. Климент Охридски” - с. Ст. Караджа. Той беше изпълнен в партньорство с тях и със СНЦ ”Бъдеще за Вълчи дол”. Основна цел на проектното предложение бе осигуряване на условия за равен старт и достъп до качествено образование на учениците от етническите малцинства и подобряване педагогическото взаимодействие родител-учител-ученик чрез създаване на благоприятна училищна среда за пълноценно интегриране на учениците от етническите малцинства и ефективна работа за приобщаване на техните родители към образователния процес. Това беше постигнато чрез изпълнение на планираните дейности: „Работилница за родители”; Съвместно обучение на родители и учителите на тема „Взаимодействие на училището и родителите”; Обучение на доброволческите клубове от трите училища за работа с деца в риск от отпадане; Обучение на родителските клубове на тема „Родителско наставничество”; Клуб „Учим, творим, успяваме”; „Лятно училище сред природата за ученици и родители”; „Консултативен кабинет за работа с ученици и родители”. Част от тези дейности се реализираха съвместно с учениците, учителите и родителите от трите училища, а другите самостоятелно във всяко училище. Проектът продължи 11 месеца, от 1.10.2018 г. до 26.08.2019 г. В проектните дейности пряко участие взеха 417 ученици, 333 родители и 27 учители. Освен познатите форми и методи на работа с ученици и родители, проектът даде възможност за прилагане на иновативни, нови за училищата, като Работилница за родители, привличане на доброволци в работата с децата в риск от отпадане, прилагане на нова училищна политика за работа с родители и ученици и за партньорство с граждански организации чрез откриването на Консултативен кабинет. Проектът изпълни главната си цел - не просто да задържи учениците в училището като намали отпадането и безпричинните отсъствия, а и да амбицира ученици и родители да проявяват лична отговорност, да споделят и предават знания, умения и опит чрез разнообразяване атмосферата на учене и преживяванията на учениците.


ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА

Ръководител на проектаЛЯТНО УЧИЛИЩЕ СРЕД

ПРИРОДАТА ЗА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ

В рамките на проект “Заедно постигаме повече”, финансиран с подкрепата на ЦОИДЕУМ бе организирано лятно училище сред природата за ученици и родители от трите училища, партньори по проекта – СУ ”В. Левски” - гр. Вълчи дол, ОбУ ”В. Левски” - с. Михалич и ОУ ”Климент Охридски” - с. Ст. Караджа. Целта на лятното училище бе мотивиране на ученици и родители за активно включване в образователния процес и превенция на отпадането от училище. То се проведе в комплекс “Усоето” - град Елена през периода 04.06.-08.06.2019 г. В групата бяха подбрани 30 ученици и 12 родители с различен етнически произход. Предварително бе изготвена програма за дейностите по дни и часове.

По време на петдневния престой децата се насладиха на прекрасната природа на Еленския Балкан, играха на чист въздух, радваха се на часовете, прекарани в басейна. Проведено бе интерактивно състезание „Училището, в което искам да уча”. Ученици, родители и учители бяха разделени на случаен принцип на три отбора. Всеки отбор нарисува училището на бъдещето, в което иска да учи. Говорители на отборите представиха своите проекти и споделиха своите мечти за желаното училище.

С много приятни емоции бе съпроводена играта “Приключения в горския бивак”. След като изслушаха беседа „Природата в Еленския Балкан”, учениците направиха преход от 10 км., по време на който се запознаха с всички дървесни видове, за които научиха от съдържателя на комплекса. По време на прехода учениците се научиха как да се ориентират в планината.

Проведено бе щафетно четене на приказки “Приказката прочети и поука извлечи“. Най-запомняща бе последната вечер, когато се проведе карнавал под надслов “Приказката оживява”. Учениците, подпомогнати от родителите и учителите изработиха маски и костюми за карнавала. Всички участници дефилираха, облечени в костюми на любими приказни герои. Вечерта небето над комплекса се озари от светлината на фенерите, които децата запалиха и пуснаха с посланието “Да бъдем добри и толерантни”.

Проведената образователна екскурзия обогати познанията на учениците за културното и историческо минало на нашата родина. Посещението в музея “Даскалоливницата” даде възможност на учениците да се докоснат до възрожденското училище. Разгледаха етнографската сбирка в една от сградите на музея.

Преживяванията сред природата оставиха трайни следи в съзнанието на децата.

Родителите се включиха във всички запланувани дейности. В анкетите, които попълниха споделиха, че си тръгват заредени с много приятни емоции.


ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА

Ръководител на проекта

„ЗАЕДНО ПОСТИГАМЕ ПОВЕЧЕ” – НОВ ПРОЕКТ

НА СУ ”ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ,

ФИНАНСИРАН ОТ ЦОИДУЕМ

Проектът „Заедно постигаме повече” на СУ ”Васил Левски” – гр.Вълчи дол е насочен към учениците, родителите и учителите на три средищни училища от община Вълчи дол: СУ „Васил Левски” – гр. Вълчи дол, ОбУ ”Васил Левски” – с. Михалич и ОУ ”Св. Климент Охридски” – с. Ст. Караджа. Той ще бъде изпълнен в партньорство с тях и със СНЦ ”Бъдеще за Вълчи дол”. Основна цел на проектното предложение е осигуряване на условия за равен старт и достъп до качествено образование на учениците от етническите малцинства и подобряване педагогическото взаимодействие родител – учител – ученик чрез създаване на благоприятна училищна среда за пълноценно интегриране на учениците от етническите малцинства и ефективна работа за приобщаване на техните родители към образователния процес. Това ще бъде постигнато чрез изпълнение на планираните дейности: „Работилница за родители”; Съвместно обучение на родители и учителите на тема „Взаимодействие на училището и родителите”; Обучение на доброволческите клубове от трите училища за работа с деца в риск от отпадане; Обучение на родителските клубове на тема „Родителско наставничество”; Клуб „Учим, творим, успяваме”; „Лятно училище сред природата за ученици и родители”; „Консултативен кабинет за работа с ученици и родители”. Част от тези дейности ще се реализират съвместно с учениците, учителите и родителите от трите училища, а другите самостоятелно във всяко училище. Проектът ще е с продължителност 11 месеца, от 1.10.2018 г. до 31.08.2019 г. В проектните дейности пряко участие ще вземат 295 ученици, 331 родители и 27 учители. Освен познатите форми и методи на работа с ученици и родители, проектът предвижда прилагането на иновативни, нови за училищата, като Работилница за родители, привличане на доброволци в работата с децата в риск от отпадане, прилагане на нова училищна политика за работа с родители и ученици и за партньорство с граждански организации чрез откриването на Консултативен кабинет. Проектът цели не просто да задържи учениците в училището като намали отпадането и безпричинните отсъствия, а и да амбицира ученици и родители да проявяват лична отговорност, да споделят и предават знания, умения и опит чрез разнообразяване атмосферата на учене и преживяванията на учениците.


МАРИЯНА МИТЕВА

Директор на СУ”Васил Левски”-гр.Вълчи дол


ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.006-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ

ПРАКТИКИ - ФАЗА 1“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 година

Бъдещето на професионалното образование зависи от волята и решимостта на ръководството и педагогическите специалисти да осигурят високо качество на професионалните умения и компетенции на своите ученици, условия за придобиване на професионални качества и знания, стремеж към повишаване на квалификацията си и подобряване на материалната база. Добрата реализация на нашите ученици на пазара на труда зависи и от възможността те да придобиват умения в реална работна среда, да им се осигурят места, където да осъществяват тези дейности, контакти с работодатели в съответното професионално направление и професия, по която се извършва обучението им. Проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – Фаза 1“ дава тази възможност и учителите от СУ „Васил Левски“ заеха активна позиция и изявиха желание за участие и през учебната 2017/2018 година. Желание за участие заявиха и учениците от професионалните паралелки, професия „Сътрудник в малък и среден бизнес“. Участието на училището в този проект е една възможност да осигури условия за желаещите ученици да повишат конкурентноспособността си, като провеждат допълнителни часове по практика в реална работна среда. Това ще им даде възможност да опознаят дейността на предприятието, да се научат да бъдат гъвкави у устойчиви в променящата се бизнес среда.

Партньори на СУ „Васил Левски“ по проекта са: Община Вълчи дол, където ще провеждат практиката си 18 ученици по професия „Сътрудник в малък и среден бизнес“ и „Дога Кам“ ООД, където ще провеждат практиката си 2 ученици от същата професия. След приключване и отчитане на практиката в реална работна среда от 240 часа на учениците ще се изплаща стипендия. Дейностите ще продължат до 31.08.2018 година, като всички възнаграждения са за сметка на проекта.

С участието си в Проект „Ученически практики - Фаза 1“ имаме за цел да стимулираме нарастването на броя на учениците, които си намират работа непосредствено след дипломирането и да подпомогнем създаването на устойчиви механизми и възможности на работодателите за подбор на ученици, доказали умения в реална работна среда и за непосредственото им включване на пазара на труда.

МАРИЯНА МИТЕВА

ДИРЕКТОР НА СУ „Васил Левски“ - град Вълчи дол

Снимки »

За пълна и актуална информация относно провеждането на проекта "Ученически практики - фаза 1", може да посетите официалната страница на проекта: http://upraktiki.mon.bg


Създаване на модерна библиотека в СОУ”Васил Левски”-

гр.Вълчи дол по проект на Училищното настоятелство

Проектът „Библиотеката – прозорец към знанието” на Училищното настоятелство при СОУ”Васил Левски”-гр.Вълчи дол е един от 11-те одобрени проекта за превръщане на училищната библиотека в място, стимулиращо желанието за учене и създаване на възможности за кариерно ориентиране и развитие, които ще бъдат подкрепени по програма „Знания за успех“ на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и SAP Labs България.

Целите на нашето проектното предложение са:

• Училищната библиотека да се превърне в място, което да стимулира интереса към четенето на книги и да предостави лесен достъп до информация, необходима на учениците за получаване на добро образование и бъдеща професионална реализация;

• Превръщане на библиотеката в уютно и желано място за посещение и смислено уплътняване на свободното време;

• Осигуряване на лесен и привлекателен начин за достъп до информация чрез използване на възможностите на информационните технологии;

• Осигуряване на възможност за ученици от ниски социални слоеве за безплатен и улеснен достъп до учебници, учебни помагала и допълнителна литература;

• Засилване на интереса към четенето на книги и търсене на нови знания чрез използване на електронната библиотека и непрекъснато обогатяващия се читателски фонд в библиотеката.

За тяхното постигане библиотеката ще бъде естетизирана - боядисана в топли цветове, ще бъде обзаведена с нови мебели. Ще бъде закупен компютър и софтуер за създаване на електронна библиотека, в който ще бъде въведена цялата налична литература. Библиотеката ще бъде снабдена с комплекти учебници за 8, 9, 10, 11 и 12 клас, за осигуряване на възможност за ползването им от ученици, които нямат възможност да си ги закупят. Ще бъде създаден клуб „Приятели на книгата”, който ще се занимава с представяне на нови книги чрез радиосъобщения и флаери, отбелязване на годишнини от рождението на поети /писатели, изработване на информационни табла, организиране на литературни вечери, кръгли маси, обслужване на клиенти в библиотеката.

Проектното предложение е на стойност 6067 лв, от които 4995 лв. са финансова помощ от ФРГИ и 1072 лв. са собствен принос на Училищното настоятелство. То ще бъде изпълнено в рамките на 8 месеца, от 10.11.2015 г. до 10.07.2016 година.

Програмата „Знания за успех“ се реализира от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и SAP Labs България. През 2014 г. за програмата „Знания за успех“, SAP Labs България е отличена с годишната награда „Подкрепа за библиотеките“. Наградата се връчва от Българската библиотечно-информационна асоциация за принос в развитието на училищните библиотеки в страната. Компанията е носител и на награда в категория „Социално отговорна кампания на годината“ на Годишните награди на b2b Media за своите инициативи в областта на образованието, сред които е и програма „Знания за успех“.

Радваме се, че сме избрани и се надяваме с осъществяването на нашето проектно предложение да превърнем училищната библиотека в желано за посещения от учениците място за получаване на нови знания, творчески опит и информация и да допринесем за постигане на целите на програма „Знания за успех”.

УН при СОУ”Васил Левски”-гр.Вълчи дол


Практически семинари с родители в СОУ „Васил Левски”

гр.Вълчи дол

На 21 ноември, Ден на християнското семейство, в СОУ„Васил Левски”-гр.Вълчи дол се проведоха два практически семинара с родители. Те са част от заложените дейности по Проект „Заедно постигаме повече”, който училището изпълнява от месец юли 2015 г. Проектното предложение се финансира от Национална мрежа за деца и е част от проекта „Училището център в общността”. Двата тренинга по актуални теми - „Семейното възпитание” и „Общуването с моето дете-тийнейджър” бяха насочени съответно към родители на първокласници и към родители на ученици от прогимназиален етап. Лектор бе Генадий Матвеев, педагогически съветник в 26 СОУ”Йордан Йовков”-гр.София, което е едно от 13-те училища, включени в проекта. Той си бе поставил трудната задача, не да поучава, а да предизвика размисъл у родителите и на практика да ги насочи към това, как биха могли да се справят с един или друг ученически проблем. Родителите се включваха активно, говореха свободно, споделяха родителски опит. В попълнените от тях анкети споделят своето удовлетворение от включването в тренингите и изразяват желание за участие в други форми на обучение за повишаване на родителския капацитет.

През месец декември изпълнението на проекта продължава със следващата планирана дейност „Спортен празник – деца и родители”, който ще се проведе в навечерието на Коледа.Проектът на СОУ „Васил Левски”-гр.Вълчи дол

„Заедно постигаме повече” - крачка към

превръщане на училището в център в общността

В рамките на проекта на Национална мрежа за децата „Училището като център в общността“, който стартира в началото на февруари в 13 училища в страната, СОУ”Васил Левски” получи финансиране за дейности, които да подпомогнат развитието на деветте качествени стандарта на общностните училища. Целта на проектно предложение „Заедно постигаме повече” е чрез взаимодействието с родителите да се създаде такава среда, която е най-благоприятна за стимулиране и насочване на индивидуалното и социално развитие на учениците, среда, която е нормална за радостен, щастлив и обогатяващ детето, родителите и учителите живот. Дейностите, които стартираха от началото на месец юли и ще продължат до края на първия учебен срок са следните:

Дейност 1. Подготвително училище за бъдещите първокласници и техните родители.

Лятното подготвително училище ще включва дейности за бъдещите първокласници и за техните родители. Заниманията на децата под надслов „Аз уча, творя, играя” ще се провеждат два пъти седмично. За родителите е предвидено участието в тренинг на тема „У дома има първокласник”. Те ще бъдат поканени за доброволно включване в инициативата „Ден на майстора” – освежаване и украса на класните стаи.

Дейност 2. Лятно училище „Ваканция, здравей!”.

През летните месеци ще функционират 9 клуба за занимания с децата през ваканцията. Това ще бъдат клубовете: „Млад художник”, „Весело лято”, „Игри сред природата”, „Малкият природолюбител”, „Здравей, лято”, „Млад червенокръстец”, „Баскетбол” и два клуба „Футбол”. В тях ще бъдат обхванати ученици от различни възрасти според техните желания и интереси. В тематичните си планове ръководителите залагат съвместни мероприятия с родителите, доброволчески инициативи и съвместни дейности с партньорски организации.

Дейност 3. Обучение на учители на тема „Позитивно взаимодействие с родителите.

Обучението ще бъде проведено от „Консулт девелопмент”, организация от образователни експерти и психолози с дългогодишен опит в провеждането на обучения в образователната сфера. Програмата е базирана на водещи съвременни практики от Испания, Франция, Италия, Турция и България в привличането на родителите като активни партньори в образованието и израстването на детето. В обучението ще вземат участие 25 учители от училището, за което ще получат сертификати.

Дейност 4. Училище за родители.

Дейността предвижда да се проведат два тренинга с родители с цел да се формират знания и умения у тях за опазване на физическото и психическо здраве на децата им, за изграждане на позитивен начин на общуване и емоционална близост. Практическите занятия ще бъдат по следните теми: „Семейно възпитание” за родителите от начален етап и „Общуването с моето дете-тийнейджър” за родители от прогимназиален и гимназиален етап.

Дейност 5. Разрешаване на конфликти – тренинг с участието на учители, ученици и родители.

Провеждането с помощта на медиатори на практическо занятие на тема „Разрешаване на конфликти” ще покаже на участващите в него ученици, учители и родители възможностите и начините за преодоляване на възникнали между тях често повтарящи се конфликти. Идеята за тази дейност бе дадена в процеса на картографиране от НПО „Феникс 2014”, което ще съдейства за организацията на тренинга.

Дейност 6. Спортен празник с участието на родители.

Спортът е едно от любимите занимания на децата. Ще се проведе футболен мач с участието на бащи и синове. Деца и родители заедно ще участват в забавните и щафетни игри.

Дейност 7. Нетрадиционни родителски срещи.

Класните ръководители ще планират и проведат нетрадиционни родителски срещи. За целта те трябва да използват новите знания от проведеното обучение, както и да почерпят опит от свои колеги и интернет. На сбирка на методическото обединение ще споделят своето мнение и оценка за използваните нови методи на общуване с родителите.

Дейност 8. Кръгла маса за споделени практики.

В края на проекта ще се проведе кръгла маса, за участие в която ще бъдат поканени учители от други училища. На нея ще бъде обменен опит чрез споделени практики от работата с родителите в нашето и другите училища.

Изпълнението на проектните дейности очакваме да има положително въздействие върху трите целеви групи – ученици, учители, родители. То ще се изразява в промяна на нагласите на родителите към училището, прилагане на нови методи на взаимодействие на учителите с родителите и по-голяма мотивация за учене у учениците.

15 ученици от СОУ „Васил Левски“ завършиха успешно

практика в реална работна среда

15 ученици от СОУ „Васил Левски“ в гр. Вълчи дол участващи в проект „Шанс за успешно бъдеще“, приключиха успешно своето практическо обучение в реална работна среда. Практиката бе с продължителност един месец и се проведе в администрацията на Община Вълчи дол.

Специфична цел на този проект бе да подкрепи ученици, учещи в специалност "Малък и среден бизнес“, като има даде възможност да приложат наученото на практика, да придобият работни умения и мотивация.

Проектът „Шанс за успешно бъдеще” се изпълнява от сдружение „Академия за образователни иновации – Дълголетие“ в партньорство с общинска администрация Вълчи Дол и СОУ „Васил Левски“. Крайни бенефициенти на проекта са 15 ученици от СОУ „Васил Левски“ в гр. Вълчи дол от специалност "Малък и среден бизнес“. Проектът се финансира с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Получените знания по време на реализирането на проекта, както и придобитите практически умения бяха валидирани, чрез издаване на удостоверение за проведен професионален стаж в реална работна среда. С изпълнението на проекта, учениците повишиха и усъвършенстваха практическите си компетентности, знания и професионални умения, които да използват в бъдещото си кариерно развитие. Беше им предоставена възможност да приложат теоретичните си знания на практика в реална работна среда. Участниците усъвършенстваха своите личностни качества, станаха отговорни към поставените им задачи и се научиха да преодоляват бариерата между тях и работодателя и да подобрят комуникацията с колегите си. Учениците доказаха, че могат да бъдат съвестни служители и да спечелят доверието на своя бъдещ работодател. Подкрепата на училището и семейната среда бяха от решаващо значение за тяхната професионална ориентация и бъдеща реализация.

 • Статията в pdf формат • СОУ ”Васил Левски”- гр. Вълчи дол започва изпълнението

  на проект „Училището като център в общността”

  Училището да бъде отворен и многофункционален център, който създава, поддържа и свързва общността от ученици, учители, родители и други участници в обществения живот на дадено населено място. Това цели новият проект на Национална мрежа за децата „Училището като център в общността“, който стартира в началото на февруари в 13 училища в страната. Участниците в него бяха обявени на събитие, което се проведе на 27 януари в залата на Френски институт в България..

  СОУ”Васил Левски” е едно от училищата, които успяха да се класират за участие в проекта. 13-те училища бяха избрани след конкурс. Той стартира в края на октомври 2014 г. със 167 кандидатури от цялата страна. Училищата бяха селектирани на 3 етапа – попълване на кратки въпросници с обща информация за училището, социалната среда, в която то функционира и визията му за развитие; разширени въпросници, в които училищата анализираха напредъка си съгласно стандартите на Международния център за качество на работата на общностните училища (International standards for Excellence of Community Schools) и представиха дългосрочна концепция за развитие. На третия етап от селекция, училищата бяха посетени на място от екип на Национална мрежа за децата, като бяха проведени интервюта с директори, учители, ученици, родители и партньори на училището.

  Средствата по проекта са осигурени от американска дарителска компания CNARLES STEWART MOOT FOUNDATION. Училищата ще разработят собствени планове за развитие на училището като общностно, в съответствие с идентифицираните силни и слаби страни, възможности и проблеми и ще бъдат проведени обучения по места с цел подготовка за трансформацията. Те ще могат да разчитат на капацитета на Национална мрежа за деца и включените в нея 127 НПО за съдействие и помощ.

  След двегодишното изпълнение на проекта очакваме нашето училище да се превърне във възможно най-добрата среда за развитие на младите хора, да стане общност на приятелство и споделени ценности.

  МАРИЯНА МИТЕВА

  Директор на СОУ”Васил Левски”-гр.Вълчи дол  Проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики” • Правила за изпълнение на дейностите на ниво училище
 • През учебната 2013/2014г. СОУ „Васил Левски” продължи участието си по проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и е с продължителност 3 години. Резултатът след приключване на първия етап от участието в проекта е добра практика за по-ефективно преминаване от училище към работното място. За учениците това е първа стъпка в овладяване на тънкостите на професията „Офис-секретар” сред истински колеги и партньори от Общинска администрация.

  Формират се умения за работа в екип, отговорност, инициативност. Учениците добиват реална представа за естеството на работа и споделят, че това им носи огромно удовлетворение. Придобитите знания, умения и квалификация спомагат за личностното им израстване и са конкурентно предимство на пазара на труда. От своя страна работодателите са изключително доволни от подготовката на учениците. Според тях те са много дисциплинирани, активни и прецизни при изпълнение на поставените им задачи. Повиши се възможността за успешна реализация на младите хора от СОУ „Васил Левски” на пазара на труда и се създадоха стабилни връзки с Общинска администрация, повишиха се уменията им за работа с граждани и подобриха комуникационните си способности. Дванадесет ученика успешно приключиха участието си в проекта през учебната 2012/2013 година. Проектът придоби голяма популярност след стартирането му. За новата учебна година има засилено търсене от партньори и заявено желание за участие от 34 ученици, обучаващи се по професиите „Офис-секретар” и „Сътрудник в малък и среден бизнес”. Подбраните за участие ученици са от Х, ХІ и ХІІ класове. Практиките се провеждат при нашите партньори:

  • Община Вълчи дол;

  • „Дога Кам” ЕООД.

  Учениците с нетърпение и желание посещават своите работни места и усвояват професионален опит от своите наставници.


  Успешна и ефективна работа по

  Проект "Включващо обучение"

  в СОУ "Васил Левски" в град Вълчи дол

  Работата по Проект "Включващо обучение" в СОУ "Васил Левски" в град Вълчи дол продължава втора учебна година и дава изключително позитивни резултати. Този проект се реализира по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" и се финансира от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

  В началото на предходната учебна година в проекта са включени 9 ученици със специални образователни потребности с различни проблеми - обучителни трудности, езиково -говорни нарушения, умствена изостаналост, множество увреждания. С тях започват да работят двама специалисти - психолог и ресурсен учител.

  В средата на учебната година специалистите по проекта, с помощта на логопед, по методика на проекта, пространствено и задълбочено правят оценка на образователните потребности общо на 19 ученици, от които на 10 нови деца. В последствие, новите деца са включени за работа в проекта, заради неотложна необходимост да се работи с тях от екип от специалисти. Назначава се и нов специалист - логопед. С кадровото допълване по проекта се върви към реализиране на основната цел: осигуряване на реална психолого-педагогическа подкрепа и корекционна работа за преодоляване на изоставането в обучението на тези деца и за коригиране на говорни нарушения, за изграждане на нови социални умения, за подпомагане на мисловните процеси чрез специални методи и средства и дидактически пособия.

  В началото на тази учебна година по проекта се назначава втори ресурсен учител и малко по-късно се извършва оценка на образователните потребности по методиката на проекта на нови 6 ученици, които се включват във "Включващо обучение".

  Ресурсните учители подпомагат обучението на децата със специални образователни потребности, помагат им да разбират и научават по-добре неусвоен учебен материал, насочват ги към начини за по-успешно учене, учат ги как да общуват и как да създават успешни приятелства, работят върху творческите им заложби.

  В резултат на индивидуалната работа и на работата в малки групи на специалистите и на екипите за комплексно педагогическо оценяване и работата с децата в класовете, 4 ученика са освободени от проекта, поради отпадане на нуждата от допълнителна работа на специалистите с тях и тези деца вече се нареждат сред добрите и много добрите ученици по успех в класовете си.

  Ефективността на работата е в резултат и на конкретна и целенасочена работа с родителите на учениците със специални образователни потребности. Връзката най-често е двустранна - специалистите търсят родителите и родителите търсят учителите от училището. Родителите все по-често се консултират със специалистите по проекта по конкретни казуси и въпроси и специалистите им предлагат варианти как да ги решават. Специалистите предлагат на родителите по какви дейности и задачи, свързани с образованието и възпитанието на децата, да работят вкъщи, как да изпълняват инструкции и задължителни дейности, с какви подходи да решават ежедневни въпроси, свързани с общуването и адаптацията на децата в училище и със социализацията им в по-големи общности. Все повече родители се срещат със специалистите по проекта и с преподаватели и се интересуват за успеха и как децата се справят в училище, кога ще могат да покриват държавните образователни изисквания по повече или по всички предмети на съответния клас и желаят този вид работа с децата да продължава и през следващите години.

  Учениците със специални образователни потребности все по-уверено и с по-голямо желание се включват и в различни творчески занимания - рисуват, оцветяват, моделират, конструират, пеят, учат се да играят роли, изработват картички, малки предмети и материали за украса, мартеници и други. Сега се подготвят за участие в благотворителен концерт на училището с драматизация по детска народна приказка.

  В следствие на усилията на педагогическите кадри, които работят по Проект "Включващо обучение", тази дейност вече постига основните си цели, а именно: ранно оценяване и превенция на обучителни затруднения; решаване въпроса с неграмотността и ниската грамотност сред част от учениците, доколкото това е възможно; усвояване на основни знания и умения и подпомагане на образователния процес за овладяване на повече знания и за покриване на държавните образователни изисквания по учебните предмети от учениците, които могат да ги постигнат; корекция и компенсация на говорни затруднения и нарушения; разкриване и насърчаване на творческите способности у учениците; ангажиране на родителите в подкрепа процеса на обучение и възпитание на децата; помощ за насочване към специалност и към подготовка за успешна професионална и социална реализация.

  Резултатите от работата на специалистите по проекта и на учителите от екипите по класове е следствие и на добрата материална обезпеченост. Специалистите разполагат със стая за творчески дейности, която е работно място на психолога по проекта, логопедичен кабинет и 2 ресурсни кабинета. На четиримата специалисти по проекта са предоставени персонални компютри и освен това разполагат с 2 компютъра, 2 принтера и ксерокс и със съвременни дидактически материали и материали за творчески занимания и игри.

  За Проект "Включващо обучение" , директорът на училището, Марияна Митева, изразява становището: "Проектът е ефективна форма за работа с ученици със специални образователни потребности. Специалистите по проекта подпомагат обучението на децата, коригират говорни нарушения, изграждат социални умения у учениците и ги предразполагат към учене и творчески занимания. Сред специалистите по проекта децата се чувстват спокойни и по-уверени. Проектът трябва да продължи и през следващите учебни години".

  Златко Сидеров,

  ресурсен учител в СОУ "Васил Левски"  Успешно приключи и вторият етап на

  Проект BG051PO001/4.3-01 "Ограмотяване на възрастни"

  Нов шанс за успех в СОУ"Васил Левски"-гр.Вълчи дол

  Вторият етап на проекта започна на 22 април 2013 г. и приключи за V клас през месец юли с полагане на финални тестове. Обучаемите от курса за ограмотяване посещаваха учебни часове до месец септември и в средата на октомври положиха необходимите изпити. Общо 44 желаещи започнаха обучението си през месец април, но двама от тях отпаднаха, а други двама не се явиха на финалните тестове и не успяха да завършат успешно курса.

  На 18 ноември 2013 година удостоверения за успешно приключено обучение в СОУ"Васил Левски"-гр.Вълчи дол по Проект BG051PO001/4.3-01 "Ограмотяване на възрастни" - Нов шанс за успех получиха 40 обучаеми. От тях 10 завършиха курс за ограмотяване, който продължи пет месеца и обхващаше материала по основните предмети за І-ІV клас. Останалите 30 обучаеми издържаха успешно тестовете върху учебното съдържание за V клас. Освен така чаканите документи за завършен клас, всеки от участниците в проекта получи финалната стипендия от 55 лв.

  Проектът започна на 22 април 2013 г. и приключи за V клас през месец юли с полагане на финални тестове. Обучаемите от курса за ограмотяване посещаваха учебни часове до месец септември и в средата на октомври положиха необходимите изпити. Общо 44 желаещи започнаха обучението си през месец април, но двама от тях отпаднаха, а други двама не се явиха на финалните тестове и не успяха да завършат успешно курса.  Учениците от ПИГ отбелязаха тържествено

  Деня на народните будители

  В края на месец октомври се проведе тържество, което бе свързано с 1-ви ноември - Денят на народните будители. Целта на възпитателите бе да припомни на учениците за тези велики българи, а и да се популяризира проектът, по който работят - проект "Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес". ПИГ- овете от прогимназиален етап изнесоха пред по-малките ученици, а пред своите учители, един невероятен рецитал, изпъстрен с множество факти, свързани с делата на будителите. Разбира се, не пропуснаха да поздравят учителите с празника, защото те са съвременните български будители. • Презентация за проект "Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес"


 • Проект "Ръка за ръка"

  СОУ "Васил Левски"- гр.Вълчи дол започва изпълнението на проект към Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

  Проект "Ръка за ръка" е по Приоритет 3: Ефективна работа с родителите на деца и ученици от етническите малцинства, за превенция на отпадащите ученици и намаляване броя на безпричинните отсъствия

  Цели на проекта:

  1.Привличане на родителите от малцинствен произход като партньори в процесите на образователна интеграция на децата им.

  2.Стимулиране участието на семейството в училищния живот.

  3.Създаване на атмосфера на толерантност и уважение между учители, ученици и родители от етническите малцинства.

  Дейности за постигане на поставените цели:

  Дейност 1: Училище за родители - предвижда провеждането на два тренинга с родители на следните теми: "Десет причини детето ми да посещава училище" и "Агресията сред учениците". Планирано е и организирането на "Ден на отворени врати", в който родителите ще имат възможност да се запознаят отблизо с условията, при които учат техните деца и да поставят на учителите и ръководството въпросите, свързани с училищния живот, които ги вълнуват. На родителите ще бъдат раздаден Наръчник на родителя, подготвен от екипа на проекта.

  Дейност 2: Провеждане на тържество "Ден на семейството" - ще бъде подготвено и проведено тържество с литературно-музикална програма, изнесена от учениците. С помощта на родителите ще бъде подредена кулинарна изложба.

  Дейност 3: "Игрите на баба и дядо" - съвместна инициатива на родители и деца - Ще бъдат проучени игрите на дядо и баба от всички етноси. Родителите ще бъдат поканени за включване в отборите, съвместно с децата им.

  Дейност 4: Екскурзии - родители и ученици - ще бъдат проведени 6 съвместни екскурзии. С учениците от начален етап и родителите им ще бъдат сформирани 5 групи от по 13 родители и 13 ученици, с които ще се проведат екскурзии по маршрут Вълчи дол - Балчик -Калиакра - Добрич - Вълчи дол. С учениците от СИП "Фолклор на етносите" и техните родители ще бъде проведена екскурзия по маршрут Вълчи дол - Поморие - Несебър - Вълчи дол. По време на екскурзиите ученици и родители ще посетят природни и исторически забележителности.

  Целева група: Целевата група на проекта са родителите на учениците от етническите малцинства.

  Продължителност на проектните дейности: 9 месеца

  Бюджет на проекта: 17 346,80 лв.