тел: 05131 22 48 | e-mail: su_v.levski@abv.bg | facebook
Училищен парламент към СУ "Васил Левски"

гр. Вълчи дол

І. Общо представяне

Училищният парламент (УП) е независима доброволна организация, самоуправляваща се, демократична, нерелигиозна и политически независима.

Основните цели са стимулиране на свободния обмен на идеи и информация, научни знания, интелектуални ценности и сътрудничество между учениците. За осъществяването им училищният парламент се ангажира с организирането на общо училищни дейности. Училищният парламент довежда до знанието на всички ученици решенията на УР.

Дейността на УП се характеризира с приемственост за утвърждаване на традициите му; градивност за разкриване имиджа на училището; позитивност на изявите и организираните събития; периодичност и отчетност.

Всеки клас има право на вот в УП чрез своя отговорник. Членове на УП са отговорниците на класовете, които участват в редовните събрания.

Изискванията към членовете на УП - да бъдат с много добър/отличен успех, без налагани наказания.

Членовете на УП се отнасят към дейността си с отговорност. Техните отличителни качества са взаимно уважение, толерантност, коректност и благородство към дарителството в подкрепа дейностите на училището.

УП работи съвместно с читалище "Димитър Благоев"- гр. Вълчи дол, Детска педагогическа стая, отдел Закрила на детето към Дирекция СП и други.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ В ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ ГОДИНАТА:

Училищният парламент /УП/ да съдейства за утвърждаване авторитета на училището.

Членовете на УП да са съпричастни към цялостната образователно-възпитателна дейност на училищния екип от ръководство, преподаватели и ученици.

УП системно да се ангажира със създаването на позитивно настроение за учебна работа в спокойна и творческа атмосфера.

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ ПО РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ:

Сформиране на групи по випуски /по 1-2 от паралелка/, които да се ангажират с идентифицирането на правилата за общуване и учебен труд / т.е. профилактиката, превенцията на неизвинените отсъствия и грубиянството - вербално и чрез действия; обявяване на конкурс за най-добър клас; други събития и изяви/.

Опазване на материалната база в училище и съпричастност към подпомагане на училището.

Оптимално ползване възможностите на училищното радио чрез сформиране на тематични екипи и на училищния вестник, сайта и таблото на УП - своевременно информиране на учениците за решенията на УП, снимки и видео на събранията/.

Подготовка за деня на ученическото самоуправление по конкретен план.