тел: 05131 22 48 | e-mail: su_v.levski@abv.bg | facebook
Училищно настоятелство при СУ "Васил Левски"

гр. Вълчи дол

І. Общо представяне

Училищното настоятелство при СУ "Васил Левски" - гр. Вълчи дол е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, учредено на събрание, състояло се на 21.10.2004г. по ЗЮЛЦН, вписано в Централния регистър на ЮЛЦН към МП. Седалището и адресът му са: гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол, обл. Варна, ул. "Георги Димитров" №1.

Настоятелството осъществява дейност в обществена полза, изразяваща се в: обсъждане и даване на решения пред съответните органи за развитието или решаването на текущи проблеми на СУ "Васил Левски" - гр. Вълчи дол, оказване на съдействие за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за училището и контролиране целесъобразното им разходване, подпомагане изграждането и поддържането на материално-техническата база на училището, участие при избора на учебници от педагогическия съвет, съдействие при организирането на ученическото хранене, решаване на социално-битови проблеми на учениците и учителите от училището и друга дейност, конкретно посочена в чл.5-7 от Устава на УН.

Основни цели на сдружението са : осъществяване на програми в областта на образованието, науката и изкуството, социална дейност; Изграждане на съвременна култура и идентичност, популяризацията й в света като част от общия мирен процес на взаимно опознаване и сътрудничество; провеждане на инициативи за разкриване, утвърждаване и развитие на българската национална самоличност и духовна култура, както и нейната популяризация в името на общочовешкия прогрес и демократичните ценности, и други посочени в чл.8 от Устава на УН.

Средствата за постигане на горепосочените цели са: мобилизация на родителската активност, подготвяне на становища и предложения за актуализиране на съществуващи учебни и други планове в училището; проучване и прилагане на последните достижения в областта на образованието; осигуряване на външни лица, които със своя опит биха спомогнали за реализацията на поставените цели; организиране и осъществяване на други дейности, които спомагат да се постигнат поставените цели; разработване и управление на проекти в областта на образованието и културата; работа с младежта и децата, подобряване на материално-техническата база в училище и др.

ІІ. Информация за съществените дейности:

По традиция Училищното настоятелство участва в тържествата по случай откриването на учебната година, както и подготви за първокласниците малки подаръци - комплекти ученически пособия.

"УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"- ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ подкрепи инициативата на СУ "Васил Левски" - гр. Вълчи дол за осъществяване на проект "УЧИЛИЩЕТО - ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИКА"

По инициатива и под патронажа на Училищното настоятелство за Коледа през 2008г. беше организиран Коледен базар във фоайето на блок А на СУ "Васил Левски" - гр. Вълчи дол от учениците от началния етап на основната степен на образование. Учениците бяха изработили сурвакници, кукерски маски, новогодишни картички. Коледния базар бе открит от Председателя на училищното настоятелство, като бяха поканени и присъстваха Кмета на Община Вълчи дол, гости от Общинска администрация, общественици, родители. Всеки клас се представи с оригинално и красиво изработени новогодишни символи. Средствата събрани от Коледните базари бяха разпределени по равно между всички участващи класове и бяха използвани за закупуване на платове, ушиване на костюми и снабдяване с необходимите материали за провеждане на тържества по случай Нова година, "Денят на талантите" и други.

По инициатива на членовете на Училищното настоятелство през пролетта на 2008г. бе проведен традиционния "Базар на цветята, на който учениците от началния етап на основната степен на образование на СУ "Васил Левски" се представиха с цветя, които сами бяха засадили и отгледали. Всеки ученик беше подготвил и кратко описание на името и вида на цветето, с което участваше, начините за засаждане и условията за отглеждане. По този начин се стимулира интереса на децата към природата и изграждане у тях на навици, отговорности и грижа за растенията.

Председателят на Училищното настоятелство периодично, преди началото на всяка учебна година участва в педагогически съвети, проведени по повод избора на учебници за учениците от І до VІІ клас.

Училищното настоятелство при СУ "Васил Левски" - гр. Вълчи дол сътрудничи на СУ "Васил Левски" за осъществяване на различни проекти за подпомагане на образованието.