тел: 05131 22 48 | e-mail: su_v.levski@abv.bg | facebook
ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Средно училище „Васил Левски“-гр. Вълчи дол обработва лични данни на своите ученици, техните родители, служители, които са предоставени на законово основание.

Обработват се обикновени лични данни – три имена, ЕГН, адрес, данни от лична карта, данни за произход, настойничество, както и такива необходими за изпълнение на нормативно установено задължение.

Целите на обработване са по повод образование, трудови и осигурителни правоотношения.

Личните данни се обработват законно, прозрачно и добросъвестно.

Лични данни се предоставят само на НАП, НОИ, РУО и МОН. Не се предават в други държави.

Данните се съхраняват в срокове съобразно законодателството на Р България.

Субектите на лични данни имат право на:

♦ достъп до личните си данни;

♦ коригиране на личните си данни;

♦ изтриване на личните си данни;.

♦ ограничаване обработването на личните си данни;

♦ възражение срещу обработването на личните си данни;

♦ преносимост на личните си данни (т.е. правото да получите личните си данни, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и правото да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на училището;

♦ оттегляне на съгласие за обработване на личните си данни.

Ако тези данни не бъдат предоставени, няма да възникнат съответните права.

Политиката за защита на личните данни на Средно училище „Васил Левски”-гр.Вълчи дол съответства на:

♦ Закона за защита на личните данни, обнародван в Държавен вестник, бр. 1 от 4.01.2012 г., включително всичките му последващи изменения и допълнения.

♦ Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), обнародван в Официален вестник на Европейския съюз от 04.05.2016 г.

Училището има определено длъжностно лице по защита на личните данни със следните координати за връзка:

Людмила Петкова

Служебен адрес: гр. Вълчи дол, ул. „Георги Димитров” № 1

Тел.0892412342

E-mail: l_petkova@abv.bg