тел: 05131 22 48 | e-mail: su_v.levski@abv.bg | facebook
Съдържанието на тази страница се създава във връзка с изпълнение на Решение №704 на Министерски съвет от 05 октомври 2018г., съгласно чл.28 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.16 от Наредбата за административно обслужване, за достъп на образци на информация и заявления за предоставените от образователната институция, административни услуги.

ИНДИКАТИВЕН СПИСЪК НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДОСТАВЯЩИ ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ

 • Преместване на ученици в държавните и в общинските училища
 • Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища
 • Приемане на ученици в V клас по училищен прием в неспециализираните училища
 • Приемане на ученици в V клас в профилираните гимназии с профил Математически или Природни науки на места определени по държавен план-прием
 • Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием
 • Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединените училища в XI клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии и средни училища на места определени по допълнителния държавен план-прием
 • Издаване на диплома за средно образование
 • Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити
 • Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
 • Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи.
 • Заявление »
 • Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация
 • Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация
 • Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)
 • Заявление »
 • Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование
 • Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.
 • Заявление »
 • Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите
 • Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава
 • Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование ( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)
 • Заявление »