тел: 05131 22 48 | e-mail: su_v.levski@abv.bg | facebook
Визия

"Личността на учещото се

дете е нашето бъдеще

и то се нуждае от усилията

на учителя да вникне в нея."

М. ХАЙДЕГЕР


Визията на СУ”Васил Левски” е:

 Модерно конкурентоспособно училище за развитие на дигитални, социални и граждански компетентности чрез актуални стратегии и интерактивни методи и средства на преподаване, подготвящо активни социално-отговорни личности.

 Хуманно и толерантно училище, ориентирано към интереса и към мотивацията на ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика, осигуряващо равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки ученик и недопускащо дискриминация при провеждане на училищното образование

136-годишната история на СУ ,,Васил Левски” формира заслужено визията му на най-доброто училище в община Вълчи дол. Утвърдило се е като средище на висока култура, творчество и образованост за млади и възрастни. Като централно общинско училище, то в бъдеще ще акцентира върху високото качество на овладяване на знания и развитие на умения и компетентностите.

СУ „Васил Левски” е училище с възможности, гарантиращо знание за бъдещето.

Учителската колегия работи за изграждане на образователна и възпитателна среда, която насърчава и подкрепя всяка отделна личност в нейния стремеж към творческо и личностно развитие. Ето защо нашата ВИЗИЯ е:

СУ "Васил Левски" - гр. Вълчи дол -

Училище с традиции - училище с бъдеще