тел: 05131 22 48 | e-mail: su_v.levski@abv.bg | facebook

"КАК Е ПРИЛОЖИМ ЗАВЕТЪТ НА ХАН КУБРАТ ДНЕС"

Учениците от трети „а“ клас на Средно училище „Васил Левски“ гр. Вълчи дол участваха в конкурс, организиран от фондация „Въздигане“ на тема “Как е приложим заветът на кан Кубрат днес" с написано общо стихотворение по темата, представено с емоционален видео рецитал.

Сто и осем са успешно подадените за конкурса кандидатури на учители, деца и техните училища.

Средно училище „Васил Левски“ гр. Вълчи дол, област Варна с преподавател Петя Иванова Тодорова спечели първата голяма награда – рамкирана репродукция на картината “Заветът на кан Кубрат”.

С това свое участие третокласниците затвърдиха убеждението, че България е родина на даровити деца с буден дух и че всяко усилие в тяхно име си струва!

СЪОБЩЕНИЕ

Грипната ваканция за училищата от област Варна се удължава до 04.02.2019 г. (включително). Решението е взето на заседание на Областната оперативна комисия за ръководство, координация и контрол в борбата с грипа и ОРЗ. Междусрочната ваканция е на 5.02.2019 г. (вторник). Учебните занятия се възстановяват на 06.02.2019 г. (сряда).

 • Заповед за преустановяване на учебния процес в СУ "Васил Левски" за периода от 30.01.2019 г. до 04.02.2019 г./включително/, поради обявяване на грипна епидемия в област Варна
 • Заповед за преустановяване на учебния процес в СУ "Васил Левски" за периода от 22.01.2019 г. до 29.01.2019 г./включително/, поради обявяване на грипна епидемия в област Варна
 • „ЗАЕДНО ПОСТИГАМЕ ПОВЕЧЕ” – НОВ ПРОЕКТ

  НА СУ ”ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ,

  ФИНАНСИРАН ОТ ЦОИДУЕМ
  Проектът „Заедно постигаме повече” на СУ ”Васил Левски” – гр.Вълчи дол е насочен към учениците, родителите и учителите на три средищни училища от община Вълчи дол: СУ „Васил Левски” – гр. Вълчи дол, ОбУ ”Васил Левски” – с. Михалич и ОУ ”Св. Климент Охридски” – с. Ст. Караджа. Той ще бъде изпълнен в партньорство с тях и със СНЦ ”Бъдеще за Вълчи дол”. Основна цел на проектното предложение е осигуряване на условия за равен старт и достъп до качествено образование на учениците от етническите малцинства и подобряване педагогическото взаимодействие родител – учител – ученик чрез създаване на благоприятна училищна среда за пълноценно интегриране на учениците от етническите малцинства и ефективна работа за приобщаване на техните родители към образователния процес. Това ще бъде постигнато чрез изпълнение на планираните дейности: „Работилница за родители”; Съвместно обучение на родители и учителите на тема „Взаимодействие на училището и родителите”; Обучение на доброволческите клубове от трите училища за работа с деца в риск от отпадане; Обучение на родителските клубове на тема „Родителско наставничество”; Клуб „Учим, творим, успяваме”; „Лятно училище сред природата за ученици и родители”; „Консултативен кабинет за работа с ученици и родители”. Част от тези дейности ще се реализират съвместно с учениците, учителите и родителите от трите училища, а другите самостоятелно във всяко училище. Проектът ще е с продължителност 11 месеца, от 1.10.2018 г. до 31.08.2019 г. В проектните дейности пряко участие ще вземат 295 ученици, 331 родители и 27 учители. Освен познатите форми и методи на работа с ученици и родители, проектът предвижда прилагането на иновативни, нови за училищата, като Работилница за родители, привличане на доброволци в работата с децата в риск от отпадане, прилагане на нова училищна политика за работа с родители и ученици и за партньорство с граждански организации чрез откриването на Консултативен кабинет. Проектът цели не просто да задържи учениците в училището като намали отпадането и безпричинните отсъствия, а и да амбицира ученици и родители да проявяват лична отговорност, да споделят и предават знания, умения и опит чрез разнообразяване атмосферата на учене и преживяванията на учениците.


  МАРИЯНА МИТЕВА

  Директор на СУ”Васил Левски”-гр.Вълчи дол

  СУ ”Васил Левски” - гр. Вълчи дол, област Варна

  ОБЯВЯВА

  Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти за срок от 3 години както следва:

  1. ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 014112 /нула четиринадесет хиляди сто и дванадесет/, с площ от 320 дка /триста и двадесет декара/, находящ се в землището на с.Щипско, община Вълчи дол, област Варна, ЕКАТТЕ 84022, в местността „Червенака”, целия с площ от 400 дка /четиристотин декара/, с начин на трайно ползване - НИВА, категория на земята при неполивни условия- трета, при граници: имоти с № №014150, 0141165,014178,0141139, 0141047, 014094, 014096,014129, 014128, 014127, 014183,014136,014137,014042, 014120, 014040,014039, 014060, 014061,014097, 014036, 014059.

  Начална цена- 90 лв./дка, депозит в размер 2880,00 лв.

  2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 027043 /нула двадесет и седем хиляди и четиридесет и три/, с площ от 12.744 дка / дванадесет декара седемстотин и четиридесет и четири квадратни метра/, находящ се в землището на гр.Вълчи дол, община Вълчи дол, област Варна, ЕКАТТЕ 12574, в местността „Червенака”, с начин на трайно ползване - НИВА, категория на земята при неполивни условия- четвърта, при граници: имоти с № № 027038, 027039,027040,027042, 027142,027044.

  Начална цена- 90 лв./дка, депозит в размер 114,70 лв.

  3.СТОМАТОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ в сградата на училището (публична общинска собственост), намиращ се в УПИ І (едно) в кв.34 (тридесет и четири) по плана на гр.Вълчи дол, община Вълчи дол, актувано с АОС №194/15.09.1999 г., с площ 28 (двадесет и осем) кв.м. и оборудване.

  Начална цена 110 лв., депозит 110,00 лв.

  4. ПОМЕЩЕНИЕ/лавка/ на първия етаж с площ 45 (четиридесет и пет) кв.м., при граници: изток – коридор към стола на училището, юг – коридор на първия етаж на Блок Б, запад – тревна площ, север – коридор и стълбище към втория етаж, находящо се на първи етаж от масивна сграда-тяло В, със застроена площ 945 кв.м., на СУ ”Вълчи дол”-гр.Вълчи дол (публична общинска собственост), актувана с АОС №883/4.06.2008 г., построена в УПИ І (едно) в кв.34 (тридесет и четири) по плана на гр.Вълчи дол, община Вълчи дол, при граници за тяло В: север-тревна площ, изток-тревна площ, юг-тяло Б, запад-тревна площ.

  Начална цена 157 лв., депозит 157,00 лв.

  Търгът ще се проведе на 16.07.2018 г.от 10.00 часа в СУ ”В.Левски” гр.Вълчи дол.

  Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден от 9,00 до 16,00 часа до деня на провеждане на търга.

  Тръжната документация може да бъде получена от деловодството на СУ ”Васил Левски”-гр.Вълчи дол, ул.Георги Димитров №1, ет.2 срещу представяне на документ за платена такса по сметката на училището: Банка ДСК, клон гр.Вълчи дол, BG03STSA93003105495000, BIC: STSABGSF. Цена на тръжната документация – 10,00 лв.

  Заявления за участие в търга се приемат в деловодството на училището до 16,00 часа на 13.07.2018 г.

  За справка и информация – зам.-директор Людмила Петкова, тел.05131/22-48, 0892412342.

  Доброволчески клуб „Усмивка” участва в обмяна на опит

  По проект „Училището като център в общността” на НМД (Национална мрежа на децата) на 18.05.2018 г. в комплекс „Барите”, село Чернево се осъществи среща между два ученически доброволчески клуба от Вълчи дол и Търговище.

  Доброволците от двата клуба се запознаха чрез две интерактивни игри – подреждане в една линия по години на раждане и измисляне на качества с буквите от своето собствено име.

  Определиха се правилата на работа в групата и обмяната на опит започна.

  Представители на двата клуба презентираха свои мисии и инициативи с помощта на POWER POINT презентации.

  Г-жа Диана Якимова - модератор по проекта представи доброволчеството като явление, разказа за неговото разпространение по света и в България, за смисъла да бъдеш доброволец и дивидентите, които ти носи доброволчеството. .

  Срещата завърши с написване на послание към другия клуб и размяна на координати. Преди да направим общата снимка, учениците се групираха според оценката, която си дават по десетобалната система.

  В свободното време до тръгването на автобусите, доброволците от двата клуба имаха възможност за лични контакти и запознанства.

  М. Михалева,

  ръководител на доброволчески клуб "Усмивка"

  Снимки »


  ПОКАНА

  Инициатива на МОН "Розите на България"

  Празник на розите

  Скъпи приятели, Министерството на образованието и науката организира инициатива „Розите на България”.

  Тя е посветена на 11 май – ден на Светите братя Кирил и Методий.

  На 11 май 2018 г. на публични и оживени места в България и чужбина децата, учителите, родителите и други представители на обществеността ще изпълняват едно и също български хоро.

  Средно училище „Васил Левски" - гр.Вълчи дол с удоволствие прие да се включи в инициативата.

  Скъпи малки и големи приятели, за да преживеем всичко това заедно, ви каним на 11 май в 8.40 часа в двора на училището, където ще извием най-дългото българско хоро.

  НАЙДЕН КОСТОВ СПЕЧЕЛИ ТИТЛАТА

  “СОФТУНИАДЕЦ 2018“

  Ученикът Найден Костов от 11 клас при СУ "Васил Левски" гр. Вълчи дол спечели престижната титла "СофтУниадец 2018". Събитието се проведе на 24 и 25 март 2018 г. в сградата на Софтуерния университет в гр. София. Найден участва и в двете категории: състезателно програмиране и разработка на софтуерни проекти за ученици и студенти над 16 години. От общо 310 участника от цяла България той получи най-висок резултат и спечели голямата награда. Пред авторитетно жури от специалисти в съвременната IT индустрия Найден успешно защити своя проект "Използване на невронни мрежи за извличане на дълбочинна информация от 2D изображение".

  Софтуерната разработка изследва проблема за извличане на 3D дълбочинна информация от 2D цветно изображение, т.е. получаване на depth map изображения. Тя е реализирана по два различни начина: с cGAN мрежа и с напълно конволюционна невронна мрежа.

  Проектът се различава от други подобни, с това, че използват много малко на брой, но точни тренировъчни изображения и невронна мрежа - комбинация от две различни мрежи.

  ПОКЛОН, АПОСТОЛЕ!

  На 19 февруари 2018 г. отбелязахме 145 години от гибелта на Васил Левски – идеолог и организатор на българската национална революция, основател на Вътрешната революционна организация (ВРО) и на Българския революционен централен комитет (БРЦК), български национален герой.

  Всяка година, на тази дата, България скърби за Дякона и отдава почит на паметта и делото му. В двора на Средно училище „Васил Левски” в град Вълчи дол ученици, учители, официални гости и граждани почетоха паметта на Апостола на Свободата. И тази година на фона на траурна музика учениците поднесоха венци и цветя при бюст-паметника на Васил Левски в двора на училището и се поклониха пред величието на неговата саможертва.

  Гости на празника бяха кметът на Община Вълчи дол – Георги Тронков, председателят на Общинския съвет – Яна Радева, Мерткан Ибрямов и Димитър Тодоров – заместник-кметове на Община Вълчи дол, секретарят на Общината – Костадинка Петкова, Елена Янакиева – председател на Училищното настоятелство, Марияна Василева – председател на Обществения съвет, Калина Тошкова – директор на Обединено училище „Добри Войников“ в с.Победа.

  Тържествената атмосферата бе повлияна и от стихотворението на Христо Ботев „Обесването на Васил Левски”, в изпълнение на Петромир Петров – ученик от VІІ клас. Марияна Митева, директор на СУ „Васил Левски”, произнесе слово в памет на Апостола. „Продължавайте да следвате заветите на патрона на нашето училище и нека животът и делото на Апостола на българската свобода бъдат пример за човешко достойнство, чест и преданост!“ – отбеляза в словото си кметът на общината – Георги Тронков.

  Тържествената програма продължи в актовата зала на училището, където „Урок по родолюбие с Левски и Ботев“ изнесе Искрен Красимиров. Той представи кратки документални филми и поетични рецитали, посветени на националните ни герои. Програмата продължи с песните „Дяконе, дяконе” и „Левски, апостоле” в изпълнение на вокална група „Медени звънчета”. Живота на Апостола, пресъздаден в стихове и музика, представиха учениците от гимназиален етап. Много изящество и красота със своя танц показаха момичетата от VІІІ клас и участничките от клуба за народни танци към СУ „Васил Левски“. Сцени от живота на Апостола подготвиха учениците от VІІ клас. Петокласниците представиха драматизацията „Разпитът на Левски“.

  Тържествената програма завърши с поздрав от учениците при Обединено училище „Добри Войников“ – с.Победа, област Добрич. Те представиха танца „Трицветна плетеница“ и хоро „Арканул“

  Сн. Кирова,

  учител по български език и литература

  Открит урок на тема:

  „Представяне на интересни за учениците бизнес професии"

  Тази година Световната седмица на предприемачеството чества своята 10-годишнина, а Джуниър Ачийвмънт България е нейн домакин от самото начало. От старта си през 2008 г. инициативата е достигнала и е помогнала на близо 50 милиона души да развият своя потенциал. Кампанията се е развила през годините от инициатива, която вдъхновява младите хора до събитие, в което се включват предприемачи, инвеститори, политици и обществени структури, които заедно допринасят за растежа на икономиката и културата на различните страни.

  Учениците от СИП „Моят бизнес“ към СУ „Васил Левски“ град Вълчи дол се включиха в тазгодишната инициатива с открит урок на тема: „Представяне на интересни за учениците бизнес професии“.

  Какво е Световната седмица на предприемачеството?

  Световната седмица на предприемачеството е международна кампания, която има за цел да подпомогне младите хора да развият предприемаческо мислене и поведение. В рамките на седмицата се организират разнообразни събития, които насърчават младите хора да генерират нови идеи и решения на съществуващи проблеми.

  През 2016 г. в Седмицата участваха над 165 държави и близо 25 милиона души от цял свят. У нас в 125 учебни заведения - детски градини, начални, основни и средни училища, професионални гимназии и обединени детски комплекси, бяха организирани иновационни лагери и открити уроци, в които се включиха близо 4500 ученици, които със своето участие насърчиха предприемаческото мислене и поведение, генерирайки нови идеи и търсейки нови пътища за развитие.

  Защо да се учи предприемачество в училище?

  Когато говорим за предприемачество, ние имаме предвид не само стартирането на собствен бизнес. Преди всичко то е начин на мислене, култура на поведение и умения за превръщане на идеите в дела. За да се постигне това е необходимо последователно и практически насочено обучение от най-ранна възраст, което:

  • Развива инициативност и предприемчивост;

  • Обогатява и разширява икономическите знания на практическа основа;

  • Стимулира интереса на учениците към различни професии;

  • Развива умения за комуникация и организирана екипна работа;

  • Изгражда младите хора като отговорни и предприемчиви личности и им помага да постигнат целите си, за да водят пълноценен живот.

  Образованието по предприемачество подготвя младите хора с уменията, знанията и нагласите, които са им необходими както да стартират собствен бизнес, така и да станат отлични професионалисти, работещи в различни сфери на частния и публичния сектор. Благодарение на контактите с реалния бизнес по време на образованието си и възможностите за ранно кариерно ориентиране, те са много по-добре подготвени за пазара на труда.

  Гости на открития урок бяха ръководството на СУ „Васил Левски“ град Вълчи дол, в лицето на г-жа Марияна Митева – Директор, г-жа Светла Иванова – Зам.директор УД и г-жа Людмила Петкова – Зам.директор АСД, преподаватели и ученици.

  Като гост-лектори в открития урок се включиха: Г-жа Маргарита Димитрова – управител на фирма „Дога Кам“ ЕООД, която представи професията на Продавач консултанта, г-жа Милена Петрова – моден дизайнер, създател на марката Wolf walley запозна учениците с тънкостите и детайлите на професията Моден дизайнер, г-жа Яна Михалева – председател на Общински съвет град Вълчи дол представи интересната професия Дистрибутор на минерални торове и препарати за растителна защита, а г-н Петър Великов – младши полицейски инспектор в Полицейски участък град Вълчи дол ги запозна с интересната и отговорна професия на полицейския инспектор. Урокът предизвика голям интерес и породи любопитството на учениците, които засипаха гостите с въпроси.

  ЛИЛИЯНА ЗЛАТЕВА,

  Ръководител СИП „Моят бизнес“

  Снимки »


  СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ОБЯВЯВА ПРИЕМ

  ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 г.

  след завършен СЕДМИ клас:

  • Технологичен профил "Обществени науки" - 1 паралелка

  • Професионална паралелка „Търговски представител“ - 1 паралелка


  след завършен ОСМИ клас:

  • Непрофилирана паралелка - 1 паралелка

  • Професионална паралелка „Сътрудник в малък и среден бизнес“ - 1 паралелка

  СУ”Васил Левски”-гр.Вълчи дол, област Варна

  ОБЯВЯВА

  Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на:

  1.Недвижим имот за срок от 9 месеца(15.09.2017 г.-15.06.2018 г.), както следва:

  Помещение на първия етаж с площ 45 (четиридесет и пет) кв.м., при граници: изток – коридор към стола на училището, юг – коридор на първия етаж на Блок Б, запад – тревна площ, север – коридор и стълбище към втория етаж, находящо се на първи етаж от масивна сграда-тяло В, със застроена площ 945 кв.м., на СОУ-гр.Вълчи дол(публична общинска собственост), актувана с АОС №883/4.06.2008 г., построена в УПИ І (едно) в кв.34 (тридесет и четири) по плана на гр.Вълчи дол, община Вълчи дол, при граници за тяло В: север-тревна площ, изток-тревна площ, юг-тяло Б, запад-тревна площ.

  Начална цена 157 лв., депозит 157,00 лв.

  2. Недвижим имот за срок от 3 години (15.09.2017 г. – 15.09.2020 г.), както следва:

  80 /осемдесет/ декара идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 014112 /нула четиринадесет хиляди сто и дванадесет/; с трайни насаждения - лавандула, разположени в югозападната част на имота; находящ се в землището на с. Щипско, община Вълчи дол, област Варна, ЕКАТТЕ 84022 /осемдесет и четири хиляди и двадесет и две/, в местността „Червенака”, целият с площ от 400 /четиристотин/декара/, с начин на трайно ползване - НИВА, категория на земята при неполивни условия - трета, при граници на целия имот: имоти № № 014150, 0141165, 014178, 0141139, 0141047, 014094, 014096, 014129, 014128, 014127, 014183, 014136, 014137, 014042, 014120, 014040, 014039, 014060, 014061, 014097, 014036, 014059.

  Начална цена 90 лв. на декар, депозит 720,00 лв.

  Търгът ще се проведе на 10.07.2017 г.от 10.00 часа в СУ”В.Левски”гр.Вълчи дол.

  Оглед на отдаваните имоти може да се извършва всеки работен ден от 9,00 до 16,00 часа до деня на провеждане на търга.

  Тръжната документация може да бъде получена от деловодството на СУ”Васил Левски”-гр.Вълчи дол, ул.Георги Димитров №1, ет.2 срещу платежно нареждане за платена такса по сметката на училището в Банка ДСК, клон гр.Вълчи дол, BG03STSA93003105495000, BIC: STSABGSF. Цена на тръжната документация – 5,00 лв.

  Заявления за участие в търга се приемат в деловодството на училището до 16,00 часа на 07.07.2017 г.

  За справка и информация – зам.-директор Людмила Петкова, ет.1, стая на зам.-директора, тел.05131/22-48, 0892412342  „В НАШЕТО УЧИЛИЩЕ – РЪКА ЗА РЪКА”

  ПРАЗНИК НА КНИГАТА

  На 25 април в библиотеката на СУ „Васил Левски” се проведе Празник на книгата, в който участваха учениците от II а клас от Клуб „Уча, творя и играя” по проект "В нашето училище - ръка за ръка" към ЦОИДУЕМ. Малките читатели бяха посрещнати от феята на книжките г-жа Д. Царибродска, която ги запозна с молбата на книгата. Учениците дефилираха, облечени в костюми на свои любими герои. Празникът продължи с играта „Познай кой съм аз?”. Всеки участник направи словесен портрет на литературен герой. Тържеството завърши с изразително четене на откъси от любими книжки на децата. За доброто си представяне получиха грамоти и книжки с приказки.

  Снимки »  Профил Обществени науки

  Профилираната подготовка се придобива във втори гимназиален етап на средното образование чрез изучаване на профилиращите учебни предмети, включени в Профил Обществени науки география и икономика и история и цивилизации и обхваща задълбочени за определен профилиращ предмет и комплексни за даден профил компетентности. Профилираната подготовка се осъществява в раздел Б (избираеми учебни часове) на учебния план, като общият брой часове за профилирана подготовка е най-малко 18 часа и най-много 20 часа седмично през целия етап на обучение. Профилиращите предмети в профила са едни и същи за ХI и за ХII клас. Всеки от профилиращите предмети се изучава с не по-малко от 4 учебни часа и не повече от 8 часа седмично. Всеки профилиращ учебен предмет се състои от задължителни и избираеми модули. Модулът е самостоятелно обособена част от профилираната подготовка по съответния профилиращ учебен предмет, насочен към надграждане на компетентности, придобити в общообразователната подготовка, както и към задълбочени компетентности в определени научни и/или приложни области. Задължителните модули се изучават в ХI клас със 144 учебни часа годишно и в ХII клас - със 124 учебни часа годишно, а избираемите модули се изучават в ХI клас - с не повече от 144 учебни часа и не по-малко от 36 учебни часа годишно, и в ХII клас - с не повече от 124 учебни часа и не по-малко от 31 учебни часа годишно. Държавният образователен стандарт за профилирана подготовка е съвкупност от изисквания за резултатите от обучението по задължителните модули на всеки профилиращ учебен предмет и определя компетентностите - знания, умения и отношения, които се очаква да бъдат придобити в края на втория гимназиален етап от средната степен на образование, както следва:

  ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ:

  · Да задълбочи разбирането за единството и многообразието на света.

  · Да затвърди разбирането за ролята на човека в историческите процеси.

  · Да затвърди познанията за българската история като неделима част от световната история.

  · Да усъвършенства уменията за критично мислене.

  · Да формира активно отношение към ценностите на демократичното общество.

  Задължителни модули:

  · МОДУЛ 1 - Власт и институции (103 часа)

  · МОДУЛ 2 - Култура и духовност (67 часа)

  · МОДУЛ 3 - Човек и общество (98 часа)

  ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА:

  · Да разшири и задълбочи знанията и уменията на учениците за природни, демографски, геополитически, икономически и обществени явления и процеси.

  · Да развие географската култура за разбиране и разумна дейност в географското пространство.

  · Да формира модели на поведение за активна гражданска позиция на ученика.

  Задължителни модули:

  · МОДУЛ 1 - Природноресурсен потенциал. Устойчиво развитие (36 часа)

  · МОДУЛ 2 - Геополитическа и обществена култура (36 часа)

  · МОДУЛ 3 - Съвременно икономическо развитие (36 часа)

  · МОДУЛ 4 - Европа, Азия и България (36 часа)

  . МОДУЛ 5 - България и регионална политика (62 часа)

  · МОДУЛ 6 - Географска и икономическа информация (62 часа)

  Резултатите от обучението по конкретни задължителни и/или избираеми модули за придобиването на профилираната подготовка по решение на висшето училище може да се признават като натрупани кредити във висшето образование при условия и по ред, определени от съответното висше училище.

  Лилияна Златева,

  Председател на МО „Обществени науки и гражданско образование“ в СУ”Васил Левски”  Професия "Търговски представител"

  През новата 2017/2018 учебна година в СУ "Васил Левски" с решение, взето на Педагогически съвет, ще се въведе нова специалност "Търговски представител" за учениците от седми клас.

  Тази професия е много актуална и в момента на трудовия пазар има недостиг на квалифицирани търговски представители. За това има и търсене на тази професия. Все повече фирми наемат търговски представители, които да представят и успешно да продават фирмените продукти.

  Учениците, изучаващи тази професия, ще придобият знания относно начините за продажби на стоки или услуги между предприятието, в което работят, и други търговски обекти, предприятия или физически лица. Ще информират, консултират и демонстрират на клиентите качествата на предлаганите стоки и условията за покупката им, като използват рекламни материали - каталози, проспекти, брошури и др. Ще поддържат постоянен контакт с клиентите: приемане на поръчки по телефон, факс и електронна поща; обработват ги; изготвят оптимален териториален и времеви график; осъществяват доставката на стоката/услугата. Извършват проучвание на търсенето и предлагането на различни видове продукти или услуги, включително дейността на конкурентите, и подготвят справки за прекия си ръководител. Търговските представители подготвят всички документи (оферти, договори, допълнителни споразумения, анекси и др.), свързани с продажбата на продуктите и услугите.

  По време на своето обучение учениците изучават следните икономически дисциплини: Микроикономика, Макроикономика, Счетоводство на предприятието, Право, Бизнес комуникации, Предприемачество, Организация и управление на търговията, Маркетинг и реклама и др. Към теоретичните дисциплини се провеждат и съответните учебни практики. По време на производствената си практика, учениците работят в реална работна среда, където прилагат на практика придобитите знания.

  За да придобият свидетелство за завършено обучение, учениците полагат държавен изпит по теория и по практика на професията и специалността. Теоретичният изпит се състои в разработването на изтеглена непосредствено преди изпита тема. Темите и критериите за оценяване са посочени в Националната изпитна програма за провеждане на държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация. Изпитът по практика на професията и специалността се състои в разработване и защита на бизнес проект в сферата на търговията като индивидуално изпитно задание.

  Диана Василева,

  учител по икономически дисциплини в СУ”Васил Левски”  Състезание по "Компютърен машинопис"

  На 21.04.2017г. се проведе първото състезание по "Компютърен машинопис" в СУ „Васил Левски“. Тази дисциплина се изучава от учениците в девети клас, специалност "Сътрудник в среден и малък бизнес". В състезанието взеха участие девет ученика. Те се състезаваха индивидуално върху две задачи, като се отчиташе тяхната бързина, скорост и брой чисти удари в минута. По време на работа трябва да спазват правилата за писане по десетопръстната система, която се базира на мускулната памет на запаметяване на клавиатурата.

  Първата задача се състоеше в писане на текст "Праисторическо скално изкуство". Във втората задача бяха включени знаци, цифри и букви, като по този начин се обхваща цялата клавиатура и учениците могат да покажат по-пълно своите умения.

  Състезанието беше много оспорвано и напрегнато, защото всеки се стремеше да покаже най-добрия си резултат. На първо място се класира Максимиляна Гочева, второто място зае Ивайло Кирилов, а на трето място се класира Весела Жекова. Всички участници получиха грамоти за успешното представяне.

  Диана Василева,

  учител по икономически дисциплини в СУ”Васил Левски”

  Снимки »  144 ГОДИНИ ОТ ГИБЕЛТА НА АПОСТОЛА

  Учениците и учителите от Средно училище „Васил Левски” – гр.Вълчи дол, отбелязаха тържествено своя патронен празник

  На 17 февруари в двора на училището ученици, учители и гости почетоха паметта на Апостола с минута мълчание на фона на траурна музика, поднесоха венци и цветя при паметника на великия българин пред входа на училището.

  Гости на тържеството бяха кметът на община Вълчи дол Тошко Янев, Димитринка Димитрова – заместник-кмет и Костадинка Петкова – секретар на община.

  С кратко слово Марияна Митева, директор на СУ „Васил Левски”, откри патронния празник, поздравление по този повод поднесе и кметът Тошко Янев.

  Учениците от начален етап на обучение отбелязаха празника по класове, като попълваха работни листи с въпроси за живота и дейността на Апостола. Тържеството продължи с литературно-музикална програма под надслов „Минута за поклон”, подготвена и представена от ученици от първи да четвърти клас. Програмата включваше автобиографични бележки, стихотворения, песни и танци на групата за народни танци. Децата имаха възможност да изгледат и игрален филм, посветен на Левски. В края на тържеството бе открита стаята за занимания по интереси „Вълшебно царство – играя, уча и творя”, а всички присъстващи бяха поканени да я разгледат.

  Изложби с портретни рисунки на Левски, сътворени от наши ученици, бяха подготвени и в двете сгради на училището.

  За учениците от прогимназиален и гимназиален етап на обучение празникът продължи с тържествен концерт в актовата зала. Зрителите се насладиха на песните „Къде си вярна, ти любов народна?” и „Левски, апостоле” в изпълнение на вокална група „Медени звънчета”. Беше представена драматизацията „Разпит на Васила” в изпълнение на ученици от седми, осми и дванадесети клас. Седмите класове танцуваха на фона на народната песен „Руска си вода налива”, изпълнена от Таня Докторова. Учениците от пети и десети клас представиха литературно-музикалната композиция „Ти ни трябваш и днеска, Апостоле”, изградена в три части: мисли на известни българи за Левски, стихотворения за Дякона и идеи на самия Апостол. Група от шести, осми и единадесети клас представиха танца „ Темная мъгла паднала”, а Таня Докторова, в съпровод на Костадин Докторов, изпълни любимата песен на Апостола „Отдавна ли си, момне ле, калугерица”. Концертът завърши със Северняшки танц, изпълнен от група за народни танци към нашето училище. Последните думи на водещите на тържеството: „Сега той е просто една улица, един площад, един град, име на училище” и „Ще пазим скъпото име. Ще го носим с чест в сърцата си. Неговият огън ще гори в душите ни. Ще пазим завета му велик навеки” доказват пророческите думи на друг велик поет и революционер – Христо Ботев: „Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира”. Левски ще остане завинаги в нас със своята смелост и отдаденост на делото, с качествата си на ненадминат организатор и стратег в националноосвободителната епоха, символ на непокорния и вечно търсещия човешки дух.

  Мария Михалева,

  старши учител в СУ”Васил Левски”

  Снимки »  Коледно тържество

  На 20.12.2016г. в актовата зала на СУ „Васил Левски“ се проведе коледно тържество на учениците от гимназиален и прогимназиален етап на образование. В тържеството взеха участие ученици от 5 до 12 клас, като специално представяне имаше от децата със СОП и от вокалната група към училището.

  Гости на коледното тържество бяха Дядо Коледа, Снежанка и техните помощници . В ролите влязоха ученици от 10 и 12 клас. Те изпитаха остроумието на публиката, като им зададоха няколко забавни въпроса. От своя страна ученици от 5 до 11 клас поздравиха гостите с песни, танци и стихчета. В поздравите взеха участие децата със специални образователни изисквания, които представиха танца си - „снежинки“, а вокалната група отправи поздрав с две песни – „Рождество Христово“ и „Снежен човек“. За забавлението спомогна и проведената игра с публиката, в която участниците трябваше за намерят скритите бонбони в чинийки с брашно. Коледното тържество бе посетено и от коледарска група от 6 клас. В типично Български обичай, коледарите изпяха няколко коледарски песни и благословиха всички гости на тържеството. Водещите пожелаха здраве, щастие, благоденствие и доброта на всички присъстващи. В края на тържеството, своите благопожелания пожелаха и гостите на тържеството – Дядо Коледа, Снежанка и техните помощници.

  Галина Йорданова


  На 20. 12. 2016 г. в СУ „Васил Левски”, град Вълчи дол, се проведе Коледен концерт, организиран от учениците в прогимназиален и гимназиален етап. Учениците със специални образователни потребности, включени в проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие” взеха участие с танца „Коледна фея”.

  Участието на децата със специални образователни потребности стана традиция за всички училищни тържества. Освен че се представят успешно, те се включват активно и в изявите в своите класове. Това е доказателство за тяхната успешна интеграция.

  Благодарение на ежедневната подкрепа на училищното ръководство, както и на педагогическия колектив, учениците със специални образователни потребности все по-смело, уверено и активно участват в обществения живот на училището.

  Даниела Маринова

  Снимки »  „В НАШЕТО УЧИЛИЩЕ – РЪКА ЗА РЪКА”

  Коледа

  Коледа – най-светлият, най-желаният и обичан празник от малки и големи. Коледа винаги носи радост, усмивки и сбъднати мечти. Тя завладя със своето очарование и децата от началния етап на СУ „Васил Левски“. Проведени бяха редица инициативи, които са част от проекта “В нашето училище ръка за ръка” към ЦОИДУЕМ.

  На 20.12.2016г. физкултурния салон на СУ “Васил Левски” се изпълни с ученици и родители, желаещи да участват в коледното спортно състезание ,” Мама, татко и аз “. За всички участници бяха осигурени тениски с логото на проекта. В оспорваната надпревара малките спортисти показаха сила, ловкост и съобразителност. С много емоции бяха изпълнени игрите, в които участваха родителите. В края на състезанието всички участници получиха награди. Децата – лакомства и книжки за оцветяване, а за родителите коледен подарък, които да им напомня за неповторимото преживяване. Чрез тази инициатива родителите се откъснаха от забързаното си ежедневие и искрено се забавляваха със своите деца в навечерието на Коледа.

  Коледен поздрав към учениците от начален етап поднесоха четвъртокласниците. Подготвени от своите класни ръководители Сн. Димитрова и М. Михайлова, те представиха тържеството “Коледа- празник на семейството”. Коледния дух витаеше навсякъде – празнично украсената актова зала, красивата елха, камината, обредния хляб, сушените плодове. Четвъртокласниците представиха традициите и обичаите, характерни за празника. Малките коледари отправиха благопожелания за живот и здраве, сила, късмет и берекет. С тази инициатива учениците съхраняват в сърцата си обичта към всичко българско и се възпитават в традиционните човешки и християнски добродетели.

  На 22.12.2016год. във фоайето на Блок А бе организиран благотворителен коледен базар. Базарът бе открит с кратка литературна програма. Всеки клас бе подготвил интересни изненади и бе подредил изкусно своя щанд с помощта на родителите от „Родителския клуб“ на училището. Базарът изкушаваше с кейкове, баници, погачи и сладкиши, подготвени от родителите. Привличаше с красиви и оригинални картички, сувенири и коледна украса, изработени с много любов и талант от децата под ръководството на своите учители. Базарът бе посетен от много гости, дошли да се полюбуват на прекрасните творения.

  Освен да бъдат набрани средства, този базар дава възможност на учениците от началния етап, да разгърнат своите възможности и умения, да покажат своя талант и най-важното да бъдат единни в общата кауза – благотворителността!

  Марияна Душкова

  Снимки »  „В НАШЕТО УЧИЛИЩЕ – РЪКА ЗА РЪКА”

  Работилница за сурвачки

  Нашите прадеди са вярвали, че докосването със зелена клонка в началото на годината донася жизненост, здраве, и сили. Родителите на учениците от II а клас искат да предадат тази прекрасна традиция на своите деца.

  14.12.2016г. учениците от клуб „Уча,творя, играя“ създаден по проект „В нашето училище ръка за ръка“ и родителите им организираха Работилница за сурвачки. Стаята бе празнично украсена. На масичките бяха поставени всички необходими за направата на сурвачки материали- дрянови клонки, сушени плодове, вълна. Във въздуха ухаеше на печени пуканки. Ентусиазмът беше обхванал всички.

  Деца и възрастни се потопиха в прекрасната атмосфера на коледните и новогодишни празници. Заедно се насладиха на коледната магия и пресъздадоха българските традиции с много настроение, смях и закачки.

  Изработените с много любов сурвачки, ще бъдат изложени на коледния благотворителен базар.

  Марияна Душкова

  Снимки »  Училищно състезание-игра „ТЪРГ“

  По повод Световната седмица по предприемачество 14 – 20 ноември 2016, организирана за девета поредна година от Джуниър Ачийвмънт България – домакин на Световната седмица по предприемачество за България, ученици от седмите класове на СУ „Васил Левски“ – град Вълчи дол, посещаващи СИП „Моят бизнес“ се включиха със състезанието-игра „ТЪРГ“, проведено на 15.11.2016г. в кабинета по география и икономика.

  Целта на световната инициатива, в която през миналата година се включиха над 160 държави и близо 25 милиона души от цял свят, е да вдъхнови младите хора да изследват потенциала си и да се развиват чрез иновации, въображение и творческа мисъл; да насърчи предприемачите да мислят глобално, превръщайки идеите си в реалност. В рамките на тази седмица милиони млади хора по света вземат участие в инициативи, насърчаващи предприемаческо мислене и поведение, генерирайки нови идеи и търсейки нови пътища за развитие.

  Гости на нашето състезание бяха г-жа Марияна Митева – директор на СУ „Васил Левски“, г-жа Светла Иванова – зам.-директор на СУ ”Васил Левски”, г-жа Людмила Петкова – зам.-директор на СУ „Васил Левски“, преподаватели и ученици.

  В играта „ТЪРГ“ се състезаваха Мерлин Бехчетова, Сияна Филипова и Таня Докторова от 7а клас и Жаклин Пламенова и Магдалина Бакърджиева от 7б клас при следния регламент:

  ♦ Играчите участват в търг за 10 бизнеса, които са творчески и новаторски.

  ♦ За провеждането на търга отговаря аукционерът.

  ♦ Всеки участник в наддаването разполага с 20 000 Джуниър Ачийвмънт България евро.

  ♦ На всяка карта има три подсказки за бизнеса.

  ♦ След като аукционерът прочете и трите подсказки, започва наддаването.

  ♦ Играчите анонсират своята цена и започват да наддават.

  ♦ Учениците трябва да вдигат ръка, когато наддават.

  ♦ Учениците не могат да участват след като похарчат своите пари.

  ♦ След всяка продажба аукционерът разкрива кой е бизнесът, а новият му собственик прочита на глас информацията на картата за него.

  ♦ Победител е играчът, успял да закупи най-голям брой бизнеси на най-изгодна цена.

  За провеждането на търга отговаряше аукционерът, в лицето на Паолина Димова, ученичка от 7б клас, технически лица бяха Михаела Василева от 7а клас и Дебора Пламенова от 7б клас, а водещи на състезанието-игра „Търг“ – Силвана Филипова от 7а и Мирела Радева от 7б клас.

  По време на играта състезателите наддаваха за 10 интересни световни бизнеса: на Уил Кийт Келог, зърнени храни и закуски корнфлейкс; Боди Шоп, част от козметичния гигант „Лореал“; Милтън Хърши, шоколадови изделия; Дисниленд, увеселителна индустрия; Бъртън Сноубордс, оборудване за сноуборд; Нокиа, световен лидер в областта на телекомуникациите; Сузлон Енерджи, производство на електроенергия от вятъра; Кока-кола, най-големият производител и търговец на безалкохолни напитки в света; Ричард Лъдлоу, създател на уебсайта http://academicearth.org (Академична Земя), с лекции от най-добрите университети в света и интернет търсачката Гугъл.

  Победител в оспорваната играта стана Мерлин Бехчетова от 7а клас, която успя да закупи два бизнеса на стойност 13 000 Д А Евро, на второ място с два закупени бизнеса на стойност 15 000 Д А Евро се класираха Таня Докторова от 7а клас и Жаклин Пламенова от 7б клас, а на трето – с два закупени бизнеса на стойност 16 000 Д А Евро се нареди Магдалина Бакърджиева от 7б клас, на четвърто място се класира Сияна Филипова от 7а клас, която също закупи два бизнеса на стойност 17 500 Д А Евро.

  Г-жа Марияна Митева, директор на СУ „Васил Левски“ поздрави участниците в играта с демонстрираните от тях умения и им пожела да ги приложат в живота – управлявайки и собствените си налични средства толкова успешно, като ги влагат в печеливши банкови и търговски сделки.

  Участниците в състезанието-игра „Търг“ получиха грамоти, списания с географска тематика и лакомства.

  За публиката бяха подготвени любопитни въпроси на тема „И ний сме дали нещо на света!…“.

  Лилияна Златева

  Ръководител СИП „Моят бизнес“

  Снимки »  „В НАШЕТО УЧИЛИЩЕ – РЪКА ЗА РЪКА”

  По този проект в Средно училище „Васил Левски”- град

  Вълчи дол, бе създаден доброволчески клуб

  Идеята за доброволчество в училище се появи още с участието ни в проекта „Училището като център в общността”, където тя бе заложена като един от стандартите за развитие. По време на т.нар. картографиране, т.е. срещи с различни институции и организации, възникнаха предложения за доброволчески инициативи сред общността. Създаването на доброволчески клуб с последваща доброволческа дейност стана възможно благодарение на спечелен от училището проект „ В нашето училище – ръка за ръка”, финансиран от Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ).

  Още в началото на тази учебна година започнахме реализацията на идеята. През октомври бяха подготвени и разпространени рекламни флаери сред учениците. На 3 ноември желаещите да научат повече за доброволчеството бяха поканени на среща с доброволци от Търговище. Най-решителните се записаха за обучение, което се проведе на 18 и 19 ноември в Комплекс „Барите” край с.Чернево. Обучението беше проведено от Цветелина Ганева и Диана Якимова, ръководители на доброволчески клубове в Търговище. То бе организирано изцяло с интерактивни игри и работа в екипи. Учениците се научиха как да се представят, да се запознават, да съставят и да работят в екипи. Сами изработиха правилата за работа, предложиха права и задължения на доброволците, както и идеи за работа на бъдещия доброволчески клуб. Научиха се как да организират доброволческа инициатива, как да поемат отговорност за задачата, която им е поставена, какво се печели и какво се губи от доброволчеството.

  На първата сбирка след обучението беше избрано и името на клуба – „Усмивка”. Започна подготовката на първите инициативи. Беше създадена и facebook група „Доброволчески клуб „Усмивка” - град Вълчи дол, която е отворена за всички с добри сърца, които са готови да отделят част от личното си време, за да подарят топлина, усмивки и помощ на нуждаещите се.

  Мария Михалева

  Ст. учител в СУ „В.Левски”  Седмица на бащата в СУ „Васил Левски“

  В рамките на проект „В нашето училище - ръка за ръка“, СУ „Васил Левски се присъедини към националната кампания „Седмица на бащата“, чиято цел е общественото внимание да бъде насочено към значимостта на бащината роля за пълноценно реализация на детето. Участието на бащата в училищния живот дава по-голяма увереност и сигурност на детето и го стимулира към успехи.

  Седмицата на бащата в СУ „Васил Левски“ беше отбелязана с редица мероприятия, които дадоха възможност на татковците да преживеят повече щастливи моменти с децата си.

  Организирана бе изложба „Нарисувах татко“, в която учениците от началния етап представиха портрети на своите бащи и запечатаха в рисунки любими моменти с тях.

  Проведен бе конкурс за есе на тема „Писмо до татко“. Творбите на децата развълнуваха и стоплиха сърцата на бащите.

  Във всички класове от началния етап се проведе „Часът на татко“. Бащите бяха поканени в часа на класа. Разказаха за своите професии, отговорности и дадоха полезни съвети. Учениците станаха съпричастни към ежедневието на бащите си. В тях те откриха пример за подражание.

  Много емоционално протече състезанието „Играя шах с татко“. Участваха четири двойки. Децата бяха равностойни партньори на родителите си. Победители при децата станаха Радомир Иванов и Георги Петров, а при бащите Георги Георгиев и Николай Чолаков. За участието си родителите получиха грамоти, а децата лакомства.

  Всички бащи, които се включиха в дейностите, организирани в „Седмицата на бащата“ са много горди и удовлетворени от съвместната дейност с децата и изявиха желание за участие в бъдещи инициативи.

  Снимки »  „Кът на приятелството” в СУ „Васил Левски”

  На 08.11.2016 г., от 13,00 часа, във фоайето на първия етаж на блок Б на СУ „ Васил Левски” бе открит „Кът на приятелството”. Той бе създаден по идея на ученици, след като идеята бе обсъдена и в училищния парламент. Тук, в свободното си време, учениците могат да провеждат неформални разговори, да получават информация за предстоящи събития и инициативи, за важни кампании и необходима контактна информация. Същевременно в този кът те ще почиват и ще се забавляват.

  Средствата за реализирането на идеята събраха самите ученици още през миналата учебна година, като организираха базари и концерти с благотворителна цел. С помощта на ръководството, учителите и учениците, кътът бе подходящо обзаведен и украсен.

  Сред гостите на тържественото откриване бяха Мерткан Ибрямов – заместник-кмет на Община Вълчи дол, Диана Великова – директор на Дирекция „Инвестиционна политика и хуманитарни дейности” в общинската администрация, Елена Янакиева – председател на Училищното настоятелство, граждани.

  След встъпителните думи на водещите и кратката музикално-артистична програма, Мерткан Ибрямов и директорът на училището Марияна Митева прерязаха лентата при входа на новия кът. Всички присъстващи бяха поканени да разгледат къта и изложбата от ученически рисунки, посветени на приятелството. Директорът на училището и заместник-кметът изиграха символична партия на играта „Не се сърди човече” в името на добрите взаимоотношения и сътрудничеството между общинската администрация и СУ „Васил Левски”.

  Мария Михалева

  Снимки »  СУ „Васил Левски”-гр.Вълчи дол започва изпълнението на нов

  проект към Центъра за образователна интеграция на децата и

  учениците от етническите малцинства

  Проектът „В нашето училище - ръка за ръка” е насочен към учениците, родителите и учителите на Средно училище „Васил Левски”-гр.Вълчи дол. Основна цел на проектното предложение е осигуряване на условия за равен старт и достъп до качествено образование на учениците от етническите малцинства и подобряване на педагогическото взаимодействие родител – учител – ученик чрез създаване на благоприятна училищната среда за пълноценно интегриране на учениците от етническите малцинства и ефективна работа за приобщаване на техните родителите към образователния процес. Това ще бъде постигнато чрез изпълняване на планираните дейности: „Създаване на родителски клуб”, „Съвместно обучение на родителския клуб и учителите”, „Създаване на доброволчески клуб”, „Въвеждащо обучение на доброволческия клуб”, „Клуб „Уча, творя, играя”, „Клуб „От скрина на баба”, „Празничен календар”, „Лятно училище сред природата за ученици и родители”, „Подготвително училище за първокласници и техните родители”. Проектът ще е с продължителност 11 месеца, от 1.10.2016 г. до 31.08.2017 г. В проектните дейности ще вземат участие 165 ученици, 110 родители и 15 учители.  Откриване на новата учебна година

  Ето, че най-сетне настъпи така дългоочакваният Първи учебен ден! Това е празникът, който посвещаваме на тържеството на духа и знанието. Този ден събира в едно безгрижието на младостта и опита на мъдростта.

  И като по стара традиция, училищният звънец отново събра в двора на СУ „Васил Левски”, малки и големи ученици, техните роднини, учители и гости, дошли да се насладят на тържественото откриване на новата учебна година.

  Специалната програма, организирана от училището по случай празника, бе изпъстрена с песни и танци, смях и веселие. Но най-развълнувани от всички бяха първокласниците, които за първи път прекрачват училищния праг с трепетни очаквания и засмени лица. Скъпи първокласници, подайте с вяра и доверие ръка на своите учители, които ще ви поведат по пътя на мъдростта и знанието!

  Спорна и успешна учебна година!

  На учителите пожелаваме вдъхновение! На децата – здраве и постоянство, а на техните родители – сила и търпение!

  На добър час на всички!

  Ралица Великова

  Снимки »  Летен лагер в Приморско

  0т 29. 08. до 03. 09. 2016 година за учениците със специални образователни потребности беше организиран летен лагер в град Приморско. Лагерът беше една от планираните поддейности на включените училища в проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие”; финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.

  Основната цел беше приобщаване, творчество и сътрудничество за деца, родители и учители. Подбрани бяха 13 деца от проекта (всички желаещи ученици).

  Нашите ученици от СУ „Васил Левски”, гр. Вълчи дол се забавляваха, съревноваваха и сприятелиха с деца от Русия, както и от някои градове в България.: гр. Павликени, гр. София, гр. Нова Загора, гр. Радомир и др. Преодоляваха различни изпитания: катерене по стена, стрелба с лък, пейнтбол, дартс, участваха в щафетни игри, свириха на народни инструменти, пяха и танцуваха заедно с ученици от Музикално училище, гр. Широка Лъка. Най-забавно беше в морето! А на плажа изграждаха пясъчни фигури и рисуваха с миди и камъчета. Най-талантливите ни ученици се изявиха на сцената на ММЦ, гр. Приморско.

  Прибрахме се в гр. Вълчи дол с мили спомени, нови приятелства и с желание да се срещнем отново.

  Даниела Маринова, ресурсен учител

  Снимки »  Лятно училище

  През лятото на 2016г. СУ „Васил Левски” отново предостави възможност на учениците за занимания през ваканцията. Групата „Весело лято” се сформира с ученици от вторите класове, но идваха всички, които проявяват интерес.

  Целта на лятното училище бе учениците да запълнят рационално и полезно свободното си време през дългата лятна ваканция, да възпитаме у тях доброта, морални ценности и добри другарски взаимоотношения. Времето и вниманието, които се отделят на децата е повече, отразява се позитивно на взаимоотношенията им с останалите и те стават по- толерантни.

  С разнообразни дейности, весели игри, интересни забавления, разходки и походи учениците прекараха едно чудесно лято. По време на лятното училище съчетахме полезното с приятното, учихме за живота, природата и се забавлявахме.

  Красимира Петкова

  Снимки »  Нова победа за баскетболистките ни

  Баскетболният отбор – момичета с треньор Цветозар Петков се класира на първо място на финали на XXI Държавни игри на спортистите от малките селища, организирани от Българската асоциация за селски спорт в гр. Перущица.

  Резултати:

  56:29 с Поликраище (В.Търновско)

  47:18 с Перущица

  52:21 с Велики Преслав

  52:11 със Сунгурларе (Бургаско)

  За най-добър реализатор бе отличена Виктория Добрева.

  Снимки »


  Приключва проектът за създаване на модерна библиотека

  в СОУ”Васил Левски”-гр.Вълчи дол

  В началото на месец юли приключва проектът „Библиотеката – прозорец към знанието” на Училищното настоятелство при СОУ”Васил Левски”-гр.Вълчи дол, който бе финансиран по програма „Знания за успех“ на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и SAP Labs България.

  За изпълнение на главната цел на проектното предложение, училищната библиотека да се превърне в уютно и желано място, което да стимулира интереса към четенето на книги и да предостави лесен достъп до информация, необходима на учениците за получаване на добро образование и бъдеща професионална реализация, бяха осъществени заложените в проекта дейности.

  Училищната библиотеката беше боядисана в топли цветове и обзаведена с нови мебели. Закупени бяха компютър и софтуер за създаване на електронна библиотека, в който започна въвеждането на цялата налична литература. Със средства от училищния бюджет в помещението бе монтиран климатик и е осигурен интернет достъп. Библиотеката бе снабдена с комплекти учебници за 8, 9, 10, 11 и 12 клас, за ползването им от ученици, които нямат възможност да си ги закупят. Създаден беше клуб „Приятели на книгата”, който се занимава с представяне на книги, отбелязване на годишнини от рождението на поети, изработване на информационни табла, драматизации на приказки, иницииране и осъществяване на „Маратон на четенето”, обслужване на ученици в библиотеката. Клубът ще продължи и разнообрази своята дейност и през следващата учебна година.

  Проектното предложение е на стойност 6067 лв, от които 4995 лв. са финансова помощ от ФРГИ и 1072 лв. са собствен принос на Училищното настоятелство. То се изпълняваше в рамките на 8 месеца, от 10.11.2015 г. до 10.07.2016 година.

  Програмата „Знания за успех“ се реализира от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и SAP Labs България. През 2014 г. за програмата „Знания за успех“, SAP Labs България е отличена с годишната награда „Подкрепа за библиотеките“. Наградата се връчва от Българската библиотечно-информационна асоциация за принос в развитието на училищните библиотеки в страната. Компанията е носител и на награда в категория „Социално отговорна кампания на годината“ на Годишните награди на b2b Media за своите инициативи в областта на образованието, сред които е и програма „Знания за успех“.

  С осъществяването на проектно предложение поставихме началото на превръщането на училищната библиотека в желано за посещения от учениците място за получаване на нови знания, творчески опит и информация и допринесохме за постигане на целите на програма „Знания за успех”.

  УН при СОУ”Васил Левски”-гр.Вълчи дол  ЗЛАТНИ МЕДАЛИ ЗА БАСКЕТБОЛИСТКИТЕ НИ


  НА УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ 2016


  БРАВО, МОМИЧЕТА!

  Баскетболният отбор от момичета в категория 5-7 клас от СОУ „Васил Левски“ във Вълчи дол се класира на първо място във финалния турнир Ученически игри 2016. Заключителното състезание се проведе между 9 и 12 юни в Габрово. Отборът ни, който е победител на регионално ниво, мери сили с още 8 отбора от цялата страна.

  Финалната среща се игра с отбора на Силистра и завърши с 61 на 37. Треньор на отбора е учителят по физическо възпитание и спорт Цветозар Петков.

  Снимки »


  1 юни - Ден на детето

  За 1 юни - Ден на детето, ученици от СОУ "Васил Левски" с ръководител Недка Георгиева направиха подарък за всички жители на Вълчи дол, като изрисуваха цветна композиция под надслов "Дъга от мечти" върху стена в центъра на града.

  На 1 юни ученици от V, VI и VII клас рисуваха с цветни тебешири своите мечти в двора на училището.

  Снимки »


  Празник на буквите

  На 28. 04. 2016г. се проведе първият голям празник на първокласниците – Празникът на буквите. Сцената на актовата зала бе превърната в приказен дворец на буквите, а Цар Буквар организира бал в чест на грамотните ученици. За да присъстват на бала, добрата фея докосна всички първокласници и ги превърна в букви.

  Най-малките възпитаници на училището се представиха блестящо и доказаха пред всички колко много знаят, колко добре танцуват и се забавляват.

  Духът на знанието, щастието и усмивките изпълни актовата зала. В стихове и песни децата изразиха уважението си към великото дело на светите братя Кирил и Методий.

  Малките актьори грабнаха публиката с театралните си умения, представяйки драматизации по едни от най-популярните детски художествени произведения.

  Със своите изпълнения първокласниците доказаха, че светлината на българското слово е озарила сърцата и душите им. Първата стъпка по широкия път на науката вече е направена. Те са вече грамотни. А бяха толкова плахи, неуверени, пристъпвайки училищния праг в първия учебен ден от своя училищен живот. И се заредиха делници, изпълнени с трудности, търпение, безброй усилия… Но с усмивки, нови приятелства, обнадеждаващи резултати, за да дочакат заедно своя празник на буквите.

  Първокласниците бяха поздравени от ръководството на училището, от кмета на общината и родителите. Получиха много подаръци и вкусна торта под формата на книга, осигурена от родителите.

  Снимки »  „Бит, култура и воински традиции на българите

  от ранното средновековие – VI – IX век“

  Открит урок в СОУ „Васил Левски“ град Вълчи дол

  На 19 април 2016 година от 13.00 часа в двора на СОУ „Васил Левски“ в град Вълчи дол „Сдружение за възстановяване и съхранение на българските традиции – Авитохол“ от град Варна проведе открит урок на тема „Бит, култура и воински традиции на българите от ранното средновековие – VI – IX век“, който включва представяне начина на живот, облекло, въоръжение и снаряжение, бит, култура и конни традиции на българите през ранното средновековие. Учениците имаха възможност да се запознаят от близо с представените реплики на брони, ризници, шлемове, щитове, саби, копия, лъкове и стрели, да научат за тяхното използване, да наблюдават конни демонстрации на воински умения и бойни практики от гърба на коня, да изпробват сами оръжия и защитно въоръжение от времето на древните българи.

  Събитието се осъществи в резултат на доброто сътрудничество с ръководството на училището и е част от образователната извънучебна програма на Сдружението за запознаване на учениците с българската история от близо, насърчаване на патриотизма и родолюбието у тях.

  Сдружението осъществява целите си за работа с деца и подрастващи като организира и провежда открити уроци в училищата от град Варна и региона. Пример за това са посещенията в СОУ „Найден Геров“, ОУ „Ангел Кънчев“, ОУ „Стоян Михайловски“, посещение в Учебен музей при Археологическия музей в град Варна по програмата „Ваканция в музея“, както и осъществявания в момента проект „Войската българска – от Аспарух до наши дни. Оживяла приказка за българския воин.“ с участието на повече от 50 ученици от варненските училища, финансиран по програма „Родолюбие (2014-2016) от Министерството на отбраната, ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“, с изключителното партньорство и съдействие на Военноморски клуб Варна. За продължаване на дейността си в тази насока Сдружението кандидатства пред Фонд "Култура" на Община Варна с проекта „Конниците на Авитохол. Историята оживява в училищния двор.“, подкрепен от ръководствата на десет училища от град Варна, по който проект ще могат да се проведат на живо открити уроци пред над 10000 ученици, включващи представяне на облекла, въоръжение и снаряжение, конни демонстрации на бойни умения от гърба на коня, стрелба с лък и др. от периода на ранното средновековие.

  Снимки »

  Кръгла маса

  „Ефективни практики за работа с родителите”

  На 27.02.2016г. в СОУ"Васил Левски"- гр.Вълчи дол, се състоя кръгла маса на тема "Ефективни практики за работа с родителите". Събитието бе осъществено благодарение на участието на училището в проектите "Всеки ученик ще бъде отличник" на Центъра за междуетнически диалог и толерантност (ЦМЕДТ) "Амалипе" и "Училището – център в общността" на Национална мрежа за деца. От община Вълчи дол присъстваха представители на училищата в гр.Вълчи дол, с.Михалич и с.Ст.Караджа, от община Добрич (селска) – от училищата в с.Победа, с.Смолница и с.Черна. Община Суворово бе представена от училищата в с.Чернево и с.Николаевка. Имаше представители и на 26-то СОУ- гр.София, както и на ЦДГ в с.Ловчанци. На срещата присъства Диана Якимова, регионален координатор към ЦМЕДТ „Амалипе” и Николай Михайлов, модератор към проекта на Национална мрежа за деца.

  Училищата представиха своята работа с родителите през годините, изведоха успехите и предизвикателствата пред учителите в осъществяването на главната цел – чрез взаимодействието с родителите да се създаде такава среда, която е най-благоприятна за стимулиране и насочване на индивидуалното и социалното развитие на учениците; среда, която е нормална за радостен, щастлив и обогатяващ детето, родителите и учителите живот.

  Снимки »


  УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ

  ГЛЕДАТ ЗАЕДНО В ЕДНА ПОСОКА

  Практическо занятие в СОУ „Васил Левски”- гр.Вълчи дол

  В съботния предиобед на 27 февруари в СОУ„Васил Левски”- гр.Вълчи дол, се проведе практическо занятие на тема „Разрешаване на конфликти – ученици, родители, учители”. То бе част от заложените дейности по Проект „Заедно постигаме повече”, който училището изпълнява от юли 2015 година. Проектното предложение се финансира от „Национална мрежа за деца” и е част от проекта „Училището – център в общността”. Участие в тренинга взеха ученици от седми клас, както и техните родители и учители. Обучител бе Генадий Матвеев, педагогически съветник в 26-о СОУ”Йордан Йовков”- София, което е едно от 13-те училища, включени в проекта.

  В смесени групи учители, родители и ученици решаваха казуси, свързани с агресията в училище, с отношенията между деца и родители, между ученици и учители, между учители и родители. Всяка от групите аргументирано предлагаше решения за разрешаването на конкретния казус, като в много от случаите родители и учители оставаха приятно изненадани от рационалните практически решения, предлагани от ученици в съответния работен екип.

  В края на практическото занятие всички участници се съгласиха, че то е било не само полезно, но и навременно, защото динамичното развитие на отношенията между ученици, родители и учители изисква да му бъде отделяно все по-голямо внимание.

  Снимки »


  Ден на розовата фланелка в СОУ "Васил Левски"

  Световен ден против тормоза в училище

  Снимки »


  143 ГОДИНИ

  ОТ ГИБЕЛТА НА АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА

  СОУ”ВАСИЛ ЛЕВСКИ”- ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ,

  ОТБЕЛЯЗА СВОЯ ПАТРОНЕН ПРАЗНИК

  По традиция, в петъчния ден на 19 февруари в двора на Средното общообразователно училище „Васил Левски” във Вълчи дол ученици, учители, официални гости и граждани почетоха паметта на Апостола на Свободата. На фона на траурна музика бяха поднесени венци и свежи цветя при открития в началото на учебната година паметник на Васил Левски в двора на училището. Тържествената атмосферата бе повлияна и от стихотворението на Христо Ботев „Обесването на Васил Левски”, в изпълнение на петокласника Петромир Петров.

  Гости на тържеството бяха кметът на Община Вълчи дол Тошко Янев, председателят на Общинския съвет Георги Тронков, Мерткан Ибрямов – заместник-кмет на Община Вълчи дол, Елена Янакиева – председател на Училищното настоятелство. а от Варна – Петьо Тодоров, старши експерт по български език и литература в Регионалния инспекторат по образованието.

  Марияна Митева, директор на СОУ „Васил Левски”, произнесе слово в памет на Апостола. Кметът на общината Тошко Янев поздрави учители и ученици с патронния празник, като изрази личното си преклонение пред знанията и високоблагородния труд на учителите в тяхната ежедневна работа за подготовката на добри и достойни утрешни граждани, а на учениците пожела здраве, мечти, ентусиазъм, воля и енергия, за да постигнат всичко, към което се стремят. Той подари на директора на училището портрет на Апостола на свободата.

  Учениците от началния етап на обучение проведоха спортни състезания между класовете във физкултурния салон на училището. Празникът им мина под надслов „Бързи, смели, ловки като Левски”.

  За прогимназиалния и гимназиалния етап на обучение тържеството продължи в актовата зала. То започна със стихотворението на Иван Вазов „Възпоменания от Батак” в изпълнение на Василен Тодоров от втори клас, което ни въведе в епохата на турското иго и продължи със състезание между три смесени отбора от V до X клас, озаглавено „Кой познава Левски най-добре”. Състезателите отговаряха на въпроси, редиха пъзел, решаваха кръстословица, разпознаваха снимки на революционери и филми, посветени на живота и дейността на Апостола. В паузите зрителите се насладиха на песните „Дяконе, дяконе” и „Левски, апостоле” в изпълнение на вокална група „Медени звънчета”, на любимата песен на Апостола „Отдавна ли си, момне ле, калугерица”, в изпълнение на Таня Костадинова от шести клас и на танците, подготвени от възпитаниците от часовете по свободно избираемия предмет „Аз танцувам” и клуб за народни танци към СОУ„Васил Левски”. Беше представена и драматизацията „По чистия път на Левски” по мотиви от разказите на Иван Вазов „Апостолът в премеждие” и „Чистият път”. Зрителите имаха възможност да покажат своите знания за патрона на училището в играта с публиката, проведена от водещите на програмата. Логично краят на тържеството завърши с мислите на Левски „Аз съм посветил себе си на Отечеството си...... да му служа до смърт и да работя по народната воля” и „Ако печеля – печеля за цял народ, ако загубя – губя само мене си!”, както и със стихотворението „От Батак съм, чичо”, които ни напомниха защо Левски и хиляди знайни и незнайни българи са жертвали живота си за Освобождението.

  Снимки »

  Мария МИХАЛЕВА


  Създаване на модерна библиотека в СОУ”Васил Левски”-

  гр.Вълчи дол по проект на Училищното настоятелство

  Проектът „Библиотеката – прозорец към знанието” на Училищното настоятелство при СОУ”Васил Левски”-гр.Вълчи дол е един от 11-те одобрени проекта за превръщане на училищната библиотека в място, стимулиращо желанието за учене и създаване на възможности за кариерно ориентиране и развитие, които ще бъдат подкрепени по програма „Знания за успех“ на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и SAP Labs България.

  Целите на нашето проектното предложение са:

  • Училищната библиотека да се превърне в място, което да стимулира интереса към четенето на книги и да предостави лесен достъп до информация, необходима на учениците за получаване на добро образование и бъдеща професионална реализация;

  • Превръщане на библиотеката в уютно и желано място за посещение и смислено уплътняване на свободното време;

  • Осигуряване на лесен и привлекателен начин за достъп до информация чрез използване на възможностите на информационните технологии;

  • Осигуряване на възможност за ученици от ниски социални слоеве за безплатен и улеснен достъп до учебници, учебни помагала и допълнителна литература;

  • Засилване на интереса към четенето на книги и търсене на нови знания чрез използване на електронната библиотека и непрекъснато обогатяващия се читателски фонд в библиотеката.

  За тяхното постигане библиотеката ще бъде естетизирана - боядисана в топли цветове, ще бъде обзаведена с нови мебели. Ще бъде закупен компютър и софтуер за създаване на електронна библиотека, в който ще бъде въведена цялата налична литература. Библиотеката ще бъде снабдена с комплекти учебници за 8, 9, 10, 11 и 12 клас, за осигуряване на възможност за ползването им от ученици, които нямат възможност да си ги закупят. Ще бъде създаден клуб „Приятели на книгата”, който ще се занимава с представяне на нови книги чрез радиосъобщения и флаери, отбелязване на годишнини от рождението на поети /писатели, изработване на информационни табла, организиране на литературни вечери, кръгли маси, обслужване на клиенти в библиотеката.

  Проектното предложение е на стойност 6067 лв, от които 4995 лв. са финансова помощ от ФРГИ и 1072 лв. са собствен принос на Училищното настоятелство. То ще бъде изпълнено в рамките на 8 месеца, от 10.11.2015 г. до 10.07.2016 година.

  Програмата „Знания за успех“ се реализира от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и SAP Labs България. През 2014 г. за програмата „Знания за успех“, SAP Labs България е отличена с годишната награда „Подкрепа за библиотеките“. Наградата се връчва от Българската библиотечно-информационна асоциация за принос в развитието на училищните библиотеки в страната. Компанията е носител и на награда в категория „Социално отговорна кампания на годината“ на Годишните награди на b2b Media за своите инициативи в областта на образованието, сред които е и програма „Знания за успех“.

  Радваме се, че сме избрани и се надяваме с осъществяването на нашето проектно предложение да превърнем училищната библиотека в желано за посещения от учениците място за получаване на нови знания, творчески опит и информация и да допринесем за постигане на целите на програма „Знания за успех”.

  УН при СОУ”Васил Левски”-гр.Вълчи дол  Практически семинари с родители в СОУ „Васил Левски”

  гр.Вълчи дол

  На 21 ноември, Ден на християнското семейство, в СОУ„Васил Левски”-гр.Вълчи дол се проведоха два практически семинара с родители. Те са част от заложените дейности по Проект „Заедно постигаме повече”, който училището изпълнява от месец юли 2015 г. Проектното предложение се финансира от Национална мрежа за деца и е част от проекта „Училището център в общността”. Двата тренинга по актуални теми - „Семейното възпитание” и „Общуването с моето дете-тийнейджър” бяха насочени съответно към родители на първокласници и към родители на ученици от прогимназиален етап. Лектор бе Генадий Матвеев, педагогически съветник в 26 СОУ”Йордан Йовков”-гр.София, което е едно от 13-те училища, включени в проекта. Той си бе поставил трудната задача, не да поучава, а да предизвика размисъл у родителите и на практика да ги насочи към това, как биха могли да се справят с един или друг ученически проблем. Родителите се включваха активно, говореха свободно, споделяха родителски опит. В попълнените от тях анкети споделят своето удовлетворение от включването в тренингите и изразяват желание за участие в други форми на обучение за повишаване на родителския капацитет.

  През месец декември изпълнението на проекта продължава със следващата планирана дейност „Спортен празник – деца и родители”, който ще се проведе в навечерието на Коледа.

  НОВ ПРОЕКТ
  СОУ ”Васил Левски”- гр. Вълчи дол започва изпълнението на проект „Училището като център в общността”
  Училището да бъде отворен и многофункционален център, който създава, поддържа и свързва общността от ученици, учители, родители и други участници в обществения живот на дадено населено място. Това цели новият проект на Национална мрежа за децата „Училището като център в общността“, който стартира в началото на февруари в 13 училища в страната. Участниците в него бяха обявени на събитие, което се проведе на 27 януари в залата на Френски институт в България.

  СОУ”Васил Левски” е едно от училищата, които успяха да се класират за участие в проекта. 13-те училища бяха избрани след конкурс. Той стартира в края на октомври 2014 г. със 167 кандидатури от цялата страна. Училищата бяха селектирани на 3 етапа – попълване на кратки въпросници с обща информация за училището, социалната среда, в която то функционира и визията му за развитие; разширени въпросници, в които училищата анализираха напредъка си съгласно стандартите на Международния център за качество на работата на общностните училища (International standards for Excellence of Community Schools) и представиха дългосрочна концепция за развитие. На третия етап от селекция, училищата бяха посетени на място от екип на Национална мрежа за децата, като бяха проведени интервюта с директори, учители, ученици, родители и партньори на училището.

  Средствата по проекта са осигурени от американска дарителска компания CNARLES STEWART MOOT FOUNDATION. Училищата ще разработят собствени планове за развитие на училището като общностно, в съответствие с идентифицираните силни и слаби страни, възможности и проблеми и ще бъдат проведени обучения по места с цел подготовка за трансформацията. Те ще могат да разчитат на капацитета на Национална мрежа за деца и включените в нея 127 НПО за съдействие и помощ.

  След двегодишното изпълнение на проекта очакваме нашето училище да се превърне във възможно най-добрата среда за развитие на младите хора, да стане общност на приятелство и споделени ценности.


  МАРИЯНА МИТЕВА

  Директор на СОУ”Васил Левски”-гр.Вълчи дол
  Проект „Училището като

  център в общността“


  • Проектът на СОУ „Васил Левски”-гр.Вълчи дол „Заедно постигаме повече”- крачка към превръщане на училището в център в общността


   В рамките на проекта на Национална мрежа за децата „Училището като център в общността“, който стартира в началото на февруари в 13 училища в страната, СОУ”Васил Левски” получи финансиране за дейности, които да подпомогнат развитието на деветте качествени стандарта на общностните училища. Целта на проектно предложение „Заедно постигаме повече” е чрез взаимодействието с родителите да се създаде такава среда, която е най-благоприятна за стимулиране и насочване на индивидуалното и социално развитие на учениците, среда, която е нормална за радостен, щастлив и обогатяващ детето, родителите и учителите живот. Дейностите, които стартираха от началото на месец юли и ще продължат до края на първия учебен срок са следните:

   Дейност 1. Подготвително училище за бъдещите първокласници и техните родители.

   Дейност 2. Лятно училище „Ваканция, здравей!”.

   Дейност 3. Обучение на учители на тема „Позитивно взаимодействие с родителите.

   Дейност 4. Училище за родители.

   Дейност 5. Разрешаване на конфликти – тренинг с участието на учители, ученици и родители.

   Дейност 6. Спортен празник с участието на родители.

   Дейност 7. Нетрадиционни родителски срещи.

   Дейност 8. Кръгла маса за споделени практики.

   Прочетете още »

  Ден на талантите 2016

   Снимки »
  • По традиция в края на април 2016 г. в салона на читалище „Димитър Благоев” се изявиха талантите от СОУ "Васил Левски". Залата беше изпълнена с ученици, учители и родители, дошли да се докоснат до способностите и талантите на децата, до красотата на танца и звучността на музиката. Всички ученици бяха много ентусиазирани и представиха достойно своите класове.

   Спектакълът на учениците от пети до осми клас започна динамично с изпълнение на младите джудисти от Клуб „Джудо” при училището с треньор (или както се казва на японски – Сен Сай) Нина Костадинова, учител по физическо възпитание и спорт. Представени бяха интересни техники по бойно изкуство. След тях учениците от VIа клас танцуваха под звуците на песен на Рики Мартин. Те бяха нарекли своя танц „Ла Мордита”. Клуб „Фолклор на етносите” от Vб клас изпълни няколко лазарски песни, свързани с един от най-хубавите народни обичаи – „Лазаруване”. Младата певица с вече доказан талант Таня Докторова от VIа клас изпя народната песен „Донкеле, мари, хубава”.

   „Крейзи гърлс” – така бяха нарекли своя модерен танц учениците от Vб клас, а младите актьори от Vа клас драматизираха с интересните си шеговити хрумвания през свой прочит приказката „Сливи за смет”. Отново млади актьори – този път от VIII клас, представиха сценката „Ученически неволи”. Към края на спектакъла ученици от Vб клас представиха през свой поглед драматизация на приказката „Дядо вади ряпа”, а „гвоздея” забиха с динамичното си изпълнение и с подбрани ритми седмокласничките Ренета, Милица, Виктория и Теодора. Те показаха каква е връзката между танците и баскетбола, вплитайки в танцовата мозайка синхронизирани изпълнения с баскетболна топка.

   Ванилин Гавраилов